27.02.2015 00:01

Rada Naukowa Instytutu Kolejnictwa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Kolejnictwa


Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. nr 215, poz. 1412),

 

Rada Naukowa Instytutu Kolejnictwa

z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłopickiego 50 (KRS 0000021539)

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Kolejnictwa

1.  Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

1)      posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora;

2)      korzystanie z pełni praw publicznych;

3)      posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;

4)      posiadanie znajomości języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu  umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

5)      nie bycie skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

2.   Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

1)      informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;

2)      koncepcji rozwoju Instytutu Kolejnictwa w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;

3)      poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia;

4)      oświadczenia o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

5)      oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6)      poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3.   Wykaz materiałów informacyjnych dotyczących funkcjonowania Instytutu Kolejnictwa, z którymi kandydaci mogą się zapoznać:

1)      statut;

2)      zakładowy układ zbiorowy pracy;

3)      regulamin organizacyjny;

4)      struktura zatrudnienia;

5)      sprawozdania finansowe za lata 2012 - 2014 (za rok 2012 i 2013 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta);

6)      sprawozdanie Dyrektora Instytutu Kolejnictwa z wykonania zadań w 2013 r.

Materiały informacyjne będą udostępnione do wglądu w siedzibie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie, ul. Chłopickiego 50, w Dziale Spraw Pracowniczych, pok. 173, w godzinach 9.00-14.00, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do ostatniego dnia składania zgłoszeń, po przedłożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, o których mowa w ustępie 2. punkty: 1) i 3) - 6).

Zgłoszenia do konkursu obejmujące komplet wymaganych dokumentów należy przesyłać listem poleconym na adres: Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa lub składać osobiście w kancelarii Instytutu Kolejnictwa (pok. 68, bud. główny), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, w kopercie z dopiskiem "Konkurs na dyrektora Instytutu Kolejnictwa".

Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni, liczonych od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Kolejnictwa.

OGŁOSZENIE