04.02.2020 09:20

PAN MAREK PAWLIK UZYSKAŁ STOPIEŃ DOKTORA HABILITOWANEGO


Na podstawie dotychczasowego dorobku zawodowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz recenzji dorobku naukowego, w tym w szczególności cyklu siedemnastu publikacji pod wspólnym tytułem: „Studium bezpieczeństwa w transporcie kolejowym od analiz ryzyka i bezpieczeństwa technicznego do wynikowej metody określania poziomów integralności funkcjonalnej bezpieczeństwa, ochrony i cyberbezpieczeństwa”

zakończonym monografią pod tytułem: „Referencyjny model funkcjonalny wspierania bezpieczeństwa i ochrony transportu kolejowego przez systemy z transmisją danych”

(http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=karta&id=3457)

uchwałą numer 6/I/2019 Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport  z dnia 26 listopada 2019 r., Panu dr. inż. Markowi Pawlikowi, pracownikowi  Instytutu Kolejnictwa został nadany stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Monografia habilitacyjna składa się z siedmiu rozdziałów, których celem jest opracowanie kompleksowego podejścia do oceny bezpieczeństwa i ochrony transportu kolejowego w odniesieniu do ogółu funkcji realizowanych przez wszelkie systemy techniczne, które wykorzystują gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie danych oraz mają wpływ na poziom zabezpieczeń kompletnego systemu transportu kolejowego.

 

Pan Marek Pawlik pracę w Instytucie Kolejnictwa rozpoczął w roku 1988 jako absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. W roku 2001 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Od roku 2012 prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Od roku 2003 bierze udział w pracach Sekcji Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu, a od roku 2007 w pracach Sekcji Trakcji Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk PAN.

Od roku 2004 pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Technicznego KT61 ds. elektrycznego wyposażenia trakcyjnego, a od roku 2007 także funkcję przewodniczącego Komitetu Technicznego KT138 ds. kolejnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PKN.

Jest autorem 124 publikacji, w tym siedmiu książek i dwudziestu czterech rozdziałów w wydawnictwach zwartych. Zakres działalności naukowej oraz publikacje dostępne są w bazie ORCID (https://orcid.org/0000-0003-3357-7706).