14.04.2022 10:59

Pan Andrzej Massel uzyskał stopień doktora habilitowanegoW dniu 12 kwietnia 2022 r., na mocy uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport  Politechniki Warszawskiej, Panu dr. inż. Andrzejowi Masselowi, Dyrektorowi Instytutu Kolejnictwa został nadany stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Monografia habilitacyjna „Metody i narzędzia oceny wykorzystania infrastruktury transportowej na przykładzie badań infrastruktury kolejowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1989–2019” została wydana przez Wydawnictwo Instytutu Kolejnictwa w Warszawie w 2020 r., ISBN 978-83-943246-4-3 i liczy 453 strony. Składa się z ona ośmiu rozdziałów, poprzedzonych spisem treści, przedmową i zestawieniem podstawowych definicji i pojęć. Monografia realizuje dwie zasadnicze grupy celów: cele metodyczne, związane z rozwojem nowych metod i narzędzi badań infrastruktury kolejowej i jej wykorzystania, oraz cele empiryczne ukierunkowane na rozszerzenie wiedzy o poziomie rozwoju infrastruktury kolejowej na zdefiniowanym geograficznie obszarze.

Informacja  o monografii:

http://www.ikolej.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwa/Wydawnictwo_Naukowe/Andrzej_Massel_Monografia_str.pdf

http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=karta&id=3628


Pan Andrzej Massel rozpoczął pracę w Instytucie Kolejnictwa w roku 1990, rok po ukończeniu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej i po odbyciu stażu w Oddziale Drogowym PKP w Gdyni. W roku 1997 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności linie, stacje i węzły kolejowe.

W 2002 roku został kierownikiem Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa, a w 2005 roku – zastępcą Dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych (z przerwą w latach 2010-2013 kiedy pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialnego za kolejnictwa). Od października 2021 pełnił obowiązki Dyrektora Instytutu Kolejnictwa, a od 1 kwietnia 2022 r. jest Dyrektorem Instytutu. Członek Komitetu Transportu PAN w latach 2012-2015 i od roku 2020.

Jest autorem licznych publikacji, w tym autorem lub współautorem 5 monografii, redaktorem 2 monografii, autorem 24 rozdziałów w wydawnictwach zwartych a także 108 artykułów w czasopismach naukowych. Wybrane publikacje dostępne są w bazie ORCID (https://orcid.org/0000-0002-0174-3856).