07.03.2012 12:00

Nowa oferta Szkoleniowa Instytutu Kolejnictwa

Szkolenie w zakresie podstawowej wiedzy o transporcie kolejowym


Cel szkolenia, adresaci

Instytut Kolejnictwa oferuje otwarte szkolenie z zakresu techniki, technologii i organizacji transportu kolejowego, którego celem jest upowszechnienie podstawowych wiadomości na temat budowy i eksploatacji podsystemów strukturalnych w kolejnictwie oraz zasad organizacji pracy przewozowej w kolejnictwie.

Oferta szkoleń skierowana jest do:

  • osób z wykształceniem średnim lub wyższym pracujące w spółkach kolejowych,
  • osób odpowiedzialnych za szkolenia w przedsiębiorstwach kolejowych,
  • osób odpowiedzialnych za opracowanie założeń i realizacji inwestycji w zakresie taboru i infrastruktury kolejowej,
  • innych przedstawicieli firm kolejowych,
  • osób zainteresowanych podstawową wiedzą o transporcie kolejowym.

Szkolenie będzie składało się z sześciu kursów: tabor kolejowy, drogi kolejowe, ruch i przewozy kolejowe, elektroenergetyka, certyfikacja i TSI, procesy inwestycyjne na kolei oraz srk i teleinformatyka.

Uczestnicy kursów otrzymują oficjalne certyfikaty ukończenia każdego z kursów. Certyfikaty zawierają informacje o udziale w poszczególnych zajęciach na podstawie listy obecności. Certyfikaty wydawane są po zakończeniu kursu i uregulowaniu należności. Zainteresowane osoby uczestniczące w całym szkoleniu (pełne sześć kursów) mogą otrzymać Świadectwo na podstawie zaliczenia (praca zaliczeniowa).

Organizacja i prowadzenie zajęć

Zajęcia będą prowadzone w systemie blokowym, tzn. każdy kurs stanowi wydzielony moduł. Możliwe jest skorzystanie z wybranych, pojedynczych kursów. Słuchaczom zapewniamy materiały pomocnicze.

Kursy odbywają się na terenie Instytutu Kolejnictwa. Zajęcia będą się odbywać w soboty (w godz. 9.00-18.00) dwa bloki zajęciowe po 5 godzin lekcyjnych (oddzielone przerwami na kawę i obiad) według ustalonego planu zajęć.

Opłaty, zakwaterowanie

Opłata za jeden kurs wynosi 550,- złotych brutto i zawiera koszt materiałów dydaktycznych, przerw kawowych oraz obiadu. W przypadku  korzystania ze wszystkich sześciu kursów jeden jest bezpłatny. W opłacie za kurs nie są uwzględnione bezpośrednie ani pośrednie koszty dojazdu i pobytu w Warszawie. Zapewniamy bezpłatne korzystanie z wewnętrznego parkingu na terenie Instytutu Kolejnictwa.

Słuchaczom zamiejscowym na życzenie udzielamy pomocy w rezerwacji noclegów. Istnieje możliwość skorzystania z noclegów na terenie Instytutu Kolejnictwa w pokojach 1 i 2-osobowych po wcześniejszym uzgodnieniu. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia na kurs

Na kursy przyjmowane są zgłoszenia indywidualne oraz grupowe. W przypadku grup zorganizowanych (delegowanych przez instytucję lub zgłoszonych prywatnie) powyżej 10 osób obowiązuje zniżka 10%.

Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w danym kursie, bez żadnych konsekwencji, najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem  kursu. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie późniejszym, bądź nieprzybycia na kurs, Słuchacz zostanie obciążony pełną opłatą za dany kurs.

W uzasadnionych przypadkach (np. nie zgłoszenia się wymaganej liczby uczestników), Instytut Kolejnictwa zastrzega sobie prawo odwołania lub zmian terminów kursów i zobowiązuje się jak najwcześniej powiadomić o tym potencjalnych Uczestników.

Jeśli koszty szkolenia opłaca indywidualnie Uczestnik:

  • opłatę należy wnieść na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu,
  • niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty organizator wystawi fakturę VAT i doręczy płatnikowi za pośrednictwem poczty.

Jeśli koszty szkolenia opłaca pracodawca (firma):

  • po każdym kursie IK wystawia i wysyła fakturę zbiorczą (za wszystkich Uczestników skierowanych na dany kurs);
  • należność należy uregulować w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

 

Opłaty prosimy uiszczać przelewem na konto:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

04 17500009 0000000001918877

Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

(z dopiskiem: numer kursu/ów + imię i nazwisko uczestnika/ów).

 

Organizatorzy, kontakt.

Kierownik szkolenia specjalistycznego

prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, tel. (22) 47 31 251, msiergiejczyk@ikolej.pl .

Rada Programowa:

prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch (przewodniczący), prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, dr inż. Andrzej Massel, dr inż. Marek Pawlik, dr inż. Janusz Poliński, dr inż. Artur Rojek, dr inż. Andrzej Żurkowski.

Sekretariat:

mgr Renata Maleda, tel. (22) 47 31 500, rmaleda@ikolej.pl,

mgr Agnieszka Marchela, tel. (22) 47 31 404, 697 109 556,  amarchela@ikolej.pl .

Kursy uruchamiane są pod warunkiem, że zgłosi się minimalna liczba chętnych, określona dla każdego kursu.