27.06.2022 11:58

Instytut Kolejnictwa posiada status jednostki notyfikowanej nr 1467 oraz jednostki wyznaczonej


W dniu 27 czerwca 2022 r. decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr DTW-SJOZ.810.4.2022.KP Instytut Kolejnictwa został wyznaczony do wykonywania zadań jednostki wyznaczonej przeprowadzającej ocenę zgodności podsystemu "INFRASTRUKTURA", "ENERGIA", "STEROWANIE - urządzenia pokładowe", "STEROWANIE - urządzenia przytorowe" oraz "TABOR" z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei. Dzięki tej decyzji, która jest wymagana Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz implementującą ją do polskiego ustawodawstwa Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.1984 z póź. zm.) Instytut Kolejnictwa będzie mógł kontynuować prowadzone w tym zakresie działania certyfikacyjne. Tak więc aktualnie Instytut Kolejnictwa posiada status jednostki notyfikowanej nr 1467 oraz jednostki wyznaczonej. Wszelkie sprawy związane z realizacją procesów oceny zgodności, certyfikacją i weryfikacją prowadzi w imieniu Instytutu Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji.