04.08.2016 14:24

Instytut Kolejnictwa formalnie uznany za jednostkę upoważnioną


Instytut Kolejnictwa, w dniu 3 sierpnia 2016 r., decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
nr DZTI-WI.810.8.2016.IM uzyskał formalną zgodę na prowadzenie działalności polegającej na wykonywaniu badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, a także stwierdzania zgodności z typem oraz wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem dla określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych.

Autoryzacja obejmuje prowadzenie działalności w obszarze dot. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2014 r, poz. 720).

Prace takie Instytut Kolejnictwa prowadzi od lat, jednak zmiany polskiego prawa wymagały potwierdzenia jego kompetencji najpierw rozszerzeniem certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (akredytacja AC 128), a następnie uzyskanie autoryzacji decyzją prezesa UTK. Dotyczy to między innymi: rozjazdów, nastawnic stacyjnych, systemów sygnalizacji przejazdowej, sieci powrotnych w systemach zasilania trakcyjnego oraz pojazdów na przykład lokomotyw manewrowych, pojazdów metra, pojazdów dwudrogowych.

Tym samym zakres procesów oceny prowadzonych przez Instytut Kolejnictwa jako jednostkę notyfikowaną w odniesieniu do wymagań europejskich obejmujących na przykład odcinki linii kolejowych, lokomotywy oraz zespoły trakcyjne uzupełniony został o procesy oceny prowadzone przez Instytut Kolejnictwa jako jednostkę upoważnioną na mocy prawa krajowego.

Procesy takie realizowane są w odniesieniu do wymagań krajowych ujętych na tzw. liście Prezesa UTK. Lista ta ma ulec zmianie wkrótce. O opublikowaniu nowej listy będziemy Państwa informowali.

 

Zakres zgody Prezesa UTK na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 22g ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym