07.04.2013 12:00

II edycja Szkolenia w zakresie podstawowej wiedzy o transporcie kolejowym

Instytutu Kolejnictwa oferuje otwarte szkolenie z zakresu techniki, technologii i organizacji transportu kolejowego, którego celem jest upowszechnienie podstawowych wiadomości na temat budowy i eksploatacji podsystemów strukturalnych w kolejnictwie oraz zasad organizacji pracy przewozowej w kolejnictwie.


1. Cel szkolenia, adresaci

Oferta szkoleń skierowana jest do:

  • osób z wykształceniem średnim lub wyższym pracujące w spółkach kolejowych,
  • osób odpowiedzialnych za szkolenia w przedsiębiorstwach kolejowych,
  • osób odpowiedzialnych za opracowanie założeń i realizacji inwestycji w zakresie taboru i infrastruktury kolejowej,
  • innych przedstawicieli firm kolejowych,
  • osób zainteresowanych podstawową wiedzą o transporcie kolejowym.

Szkolenie będzie składało się z siedmiu kursów: zasady funkcjonowania i organizacji kolei, drogi kolejowe, tabor kolejowy, ruch i przewozy kolejowe, elektroenergetyka, certyfikacja i TSI, srk i teleinformatyka oraz procesy inwestycyjne na kolei.

Uczestnicy kursów otrzymują oficjalne certyfikaty ukończenia każdego z kursów. Certyfikaty zawierają informacje o udziale w poszczególnych zajęciach na podstawie listy obecności. Certyfikaty wydawane są po zakończeniu kursu i uregulowaniu należności. Zainteresowane osoby uczestniczące w całym szkoleniu (pełne siedem kursów) mogą otrzymać Świadectwo na podstawie zaliczenia (praca zaliczeniowa).

2. Organizacja i prowadzenie zajęć

Zajęcia będą prowadzone w systemie blokowym, tzn. każdy kurs stanowi wydzielony moduł. Możliwe jest skorzystanie z wybranych, pojedynczych kursów. Słuchaczom zapewniamy materiały pomocnicze.

Kursy odbywają się na terenie Instytutu Kolejnictwa. Zajęcia będą się odbywać w soboty (w godz. 11.00-17.00) oraz w niedziele (w godz. 9.00-14.00) według ustalonego planu zajęć.

3. Opłaty, zakwaterowanie

Opłata za jeden kurs wynosi 650,- złotych brutto i zawiera koszt materiałów dydaktycznych, przerw kawowych oraz obiadu. W przypadku korzystania ze wszystkich siedmiu kursów jeden jest bezpłatny. W opłacie za kurs nie są uwzględnione bezpośrednie ani pośrednie koszty dojazdu i pobytu w Warszawie. Zapewniamy bezpłatne korzystanie z wewnętrznego parkingu na terenie Instytutu Kolejnictwa.

Słuchaczom zamiejscowym na życzenie udzielamy pomocy w rezerwacji noclegów. Istnieje możliwość skorzystania z noclegów na terenie Instytutu Kolejnictwa w pokojach 1 i 2-osobowych po wcześniejszym uzgodnieniu. Liczba miejsc ograniczona.

4. Zgłoszenia na kurs

Na kursy przyjmowane są zgłoszenia indywidualne oraz grupowe. W przypadku grup zorganizowanych (delegowanych przez instytucję lub zgłoszonych prywatnie) powyżej 10 osób obowiązuje zniżka 10%.

Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w danym kursie, bez żadnych konsekwencji, najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem  kursu. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie późniejszym, bądź nieprzybycia na kurs, Słuchacz zostanie obciążony pełną opłatą za dany kurs.

W uzasadnionych przypadkach (np. nie zgłoszenia się wymaganej liczby uczestników), Instytut Kolejnictwa zastrzega sobie prawo odwołania lub zmian terminów kursów i zobowiązuje się jak najwcześniej powiadomić o tym potencjalnych Uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 7 kwietnia 2013 r. Formularz zgłoszenia Formularz zgłoszenia

Jeśli koszty szkolenia opłaca indywidualnie Uczestnik:

  • opłatę należy wnieść na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu,
  • niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty organizator wystawi fakturę VAT i doręczy płatnikowi za pośrednictwem poczty.

Jeśli koszty szkolenia opłaca pracodawca (firma):

  • po każdym kursie IK wystawia i wysyła fakturę zbiorczą (za wszystkich Uczestników skierowanych na dany kurs);
  • należność należy uregulować w terminie 14 dni od wystawienia faktury.

 

Opłaty prosimy uiszczać przelewem na konto:

 

Raiffeisen Bank Polska S.A.

04 17500009 0000000001918877

Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

(z dopiskiem: numer kursu/ów + imię i nazwisko uczestnika/ów).

5. Organizatorzy, kontakt.

Kierownik szkolenia specjalistycznego

prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, tel. (22) 47 31 251, msiergiejczyk@ikolej.pl .

Rada Programowa:

prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch (przewodniczący), prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, dr inż. Marek Pawlik, dr inż. Janusz Poliński, dr inż. Artur Rojek, dr inż. Andrzej Żurkowski.

Sekretariat:

mgr Renata Maleda, tel. (22) 47 31 500, rmaleda@ikolej.pl,

mgr Agnieszka Marchela, tel. (22) 47 31 404, 697 109 556,  amarchela@ikolej.pl .

 

Kursy uruchamiane są pod warunkiem, że zgłosi się minimalna liczba chętnych, określona dla każdego kursu.

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 7 kwietnia 2012 r. Formularz zgłoszenia Formularz zgłoszenia

Szczegółowe informacje zawarte są w opisie szkolenia.Oferta szkolenia