15.09.2015 12:06

AUTORYZACJA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO


W dniu 21 sierpnia 2015 r. Instytut Kolejnictwa (IK) Decyzją nr DZTI-WI.811.6.2015.IM uzyskał ponowną autoryzację Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) do realizacji procesów certyfikacji WE składników interoperacyjności i interoperacyjnych podsystemów kolei. Tym samym zakres autoryzacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki notyfikowanej nr 1467 do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz.U.UE.L.2008.191.1) obejmuje certyfikację wszystkich interoperacyjnych podsystemów kolei oraz wszystkich składników interoperacyjności przy wykorzystaniu wszystkich modułów procedur oceny zgodności wymagających zaangażowanie jednostki notyfikowanej wyspecyfikowanych w Decyzji Komisji nr 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (Dz.U.UE.L.2010.319.1). Tym samym Instytut Kolejnictwa stał się jedyną w Polsce jednostką notyfikowaną o tak szerokim, maksymalnym zakresie uznania.

Zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U.2014.1645) oraz Ustawą o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U.2013.1594) autoryzacja UTK została poprzedzona uzyskaniem przez Ośrodek Jakości i Certyfikacji IK pełnego zakresu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (akredytacje nr AC 128 i AC 185) jako jednostki certyfikującej wyroby i jako jednostki certyfikującej systemy zarządzania.