SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

12.06.2012 00:00

Wykorzystanie metod bezpiecznej transmisji w systemach otwartych w aplikacjach systemów sterowania ruchem kolejowym

mgr inż. Andrzej Toruń


W dniu 12.06.2012r. w Instytucie Kolejnictwa odbyło się kolejne seminarium naukowe, na którym wygłoszony został przez mgr inż. Andrzeja Torunia referat "Wykorzystanie metod bezpiecznej transmisji w systemach otwartych w aplikacjach systemów sterowania ruchem kolejowym"

W referacie poruszone zostały kwestie związane z dostępem do publicznych radiowych sieci otwartych GSM, WiFi, Internet, radiolinie w aspekcie potencjalnego ich wykorzystania w systemach sterowania ruchem kolejowym.

Omówione zostały zagrożenia wynikające z dostępu do tego typu sieci otwartych wraz z metodami eliminacji zagrożeń zgodnie z wymaganiami definiowanymi w normie PN-EN 50159: 2011 "Zastosowania kolejowe. Systemy łączności, sterowania ruchem i przetwarzania danych - Łączność bezpieczna w systemach transmisyjnych.

W referacie przedstawiono również wnioski wypływające z dotychczasowych badań eksploatacyjnych (2 projekty) w ujęciu zastosowanych środków technicznych oraz osiągniętych parametrów gotowości technicznej łączy radiowych.

Przedstawiono również wyniki wcześniejszych analiz i obliczeń prowadzących do wyznaczenia współczynnika THR (Tolerable Hazard Rate) dla typowych jednokanałowych publicznych sieci radiowych, które wykazały, że przy zastosowaniu typowych mechanizmów zabezpieczeń transmisji (zgodnych z PN-EN 50159:2011) jesteśmy w stanie osiągnąć poziom bezpieczeństwa SIL-4 (zgodnie z PN-EN 50129:2007) dla kanału transmisji zbudowanego ze standardowych dostępnych na rynku urządzeń nadawczo-odbiorczych wykorzystywanych w radiowych sieciach otwartych.

W drugiej części prezentacji przedstawiona została koncepcja nowej metody lokalizacji pojazdów w procesie sterowania ruchem kolejowym (scenariusze operacyjne) opartej na Radiowym Systemie Wspomagającym wykorzystującym jako medium transmisji danych między pociągiem a centrum sterowania radiowe sieci otwarte (GSM) oraz wprowadzających korektę położenia pociągu w oparciu o sygnały GNSS.

Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony środowisk związanych z koleją i uczelni technicznych. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele PKP PLK S.A., UTK, Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Wydziału Transportu i Elektrotechnik Politechniki Radomskiej oraz pracowników IK. Tak szerokie grono zainteresowanych specjalistów oraz dyskusja i wymiana poglądów jaka miała miejsce po zakończeniu prezentacji świadczą o dużym zainteresowaniu i aktualności poruszanych w prezentacji zagadnień.