SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

05.12.2014 16:03

Predykacja wybranych oddziaływań dynamicznych w strefie wpływu infrastruktury transportowej

dr hab. inż. Jarosław Korzeb (Politechnika Warszawska - Wydział Transportu)


W prezentacji przedstawiono złożony system oddziaływań dynamicznych generowanych w aglomeracji miejskiej, głównie przez środki transportu publicznego. Największy nacisk położono na źródła drgań komunikacyjnych związane z eksploatacją autobusów, tramwajów, metra i kolei w obszarze miejskim. Poddano charakterystyce zagrożenia oraz przeanalizowano stan badań literaturowych nt. badań eksperymentalnych, modelowania i badań symulacyjnych dla złożonego systemu propagacji drgań od źródeł do odbiorników, którymi są obiekt inżynierskie i przebywający w nich ludzie. Przeanalizowano istniejące metody oceny oddziaływań dynamicznych oraz wprowadzono własny, złożony system oceny opartej na przygotowaniu i analizie zachowań wielokryterialnych wskaźników. Przedstawiono przykłady modelowania z wykorzystaniem metody elementów skończonych oraz identyfikacji systemów dynamicznych oraz poddano dyskusji skuteczność tych metod. Wystąpienie zamknięto podsumowaniem dotyczącym potencjału drzemiącego w alternatywnych metodach analizy zachowań dynamicznego systemu pojazd-droga-otoczenie.