SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

15.01.2013 11:00

Ocena wpływu interfejsu systemu ETCS poziomu 1 na działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym

dr inż. Marek Barczak


Trwają coraz bardziej intensywne prace w zakresie wdrażania Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ETCS na polskiej sieci kolejowej i w polskim taborze trakcyjnym. Zastosowanie ETCS jako warstwy nadrzędnej nad krajowymi urządzeniami srk warstwy podstawowej ma zagwarantować z jednej strony interoperacyjność rozwiązań w zakresie sterowania w Unii Europejskiej a z drugiej strony wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego bez ingerencji w systemy warstwy podstawowej stosowane w poszczególnych krajach UE. Bezpieczeństwo zależy zarówno od urządzeń warstwy podstawowej podlegających prawu krajowemu jak i od urządzeń warstwy nadrzędnej podlegających prawu wspólnotowemu. Dodatkowo bezpieczeństwo w istotny sposób zależy od interfejsów pomiędzy tymi warstwami.

 

Skala wdrażania w Polsce ETCS i stan zaawansowania tych prac jak również zaangażowanie w te prace Instytutu Kolejnictwa, w tym wydanie przez Instytut w styczniu pierwszego certyfikatu weryfikacji zgodności dla ETCS, pozwalają na pierwsze merytoryczne podsumowania. Jako pierwszy postanowiliśmy szczegółowo omówić temat interfejsów uwzględniając aspekty techniczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z bezpieczeństwem styku europejskiej warstwy nadrzędnej i krajowej warstwy podstawowej.

 

Udostępniając Państwu prezentacje chcielibyśmy jednocześnie podziękować za udział w seminarium blisko stu przedstawicieli spółek kolejowych i przemysłu oraz za ożywioną i merytoryczną dyskusję.