APROBATY TECHNICZNE

UWAGA: NOWE PRZEPISY KRAJOWE

W związku z wejściem w życie aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. RP z dnia 13.08.2015 r., poz. 1165);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych;

Instytut Kolejnictwa od dnia 1 stycznia 2017 r. nie udziela, nie przedłuża oraz nie nowelizuje aprobat technicznych.

Jednocześnie informujemy, że złożyliśmy stosowny wniosek i oczekujemy na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczącą wyznaczenia Instytutu Kolejnictwa jako Krajowej Jednostki Oceny Technicznej.


Działalność aprobacyjna jest sposobem oceny zgodności wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu budowlanego, lub którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych różnią się istotnie od właściwości określonych
w Polskiej Normie wyrobu (zgodnie z art. 9 Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r., Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami).

Podstawą działalności aprobacyjnej jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek upoważnionych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z późniejszymi zmianami), na mocy którego Instytut Kolejnictwa jest upoważniony do udzielania, zmiany i uchylania aprobat technicznych w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie do budowy nawierzchni kolejowej.

Ubiegający się o udzielenie, przedłużenie lub zmianę aprobaty technicznej dla wyrobu budowlanego zobowiązany jest do złożenia w Ośrodku Jakości i Certyfikacji IK wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, które stanowią:

oraz dowodu wpłaty w wysokości równowartości w złotych 500 euro jako opłaty
za czynności związane z rozpoznaniem wniosku, sprawdzeniem jego kompletności
oraz dokonaniem oceny jego zasadności (rozdział 4, § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek upoważnionych do ich wydawania).

Opłata za weryfikację wniosku nie podlega zwrotowi.

Równowartość 500 euro w złotych jest kwotą brutto i powinna być przeliczana wg średniego kursu NBP.

Wpłat w złotych należy dokonywać na poniższe konto Instytutu Kolejnictwa:

mBank SA II O. Korporacyjny w Warszawie

nr 90 11401977 0000 5966 8700 1001

Wpłat w euro należy dokonywać na poniższe konto Instytutu Kolejnictwa:

Raiffeisen Polbank

nr 45 17500009 0000 0000 0191 8915        
SWIFT: RCBWPLPW

W tytule przelewu powinna być zawarta następująca informacja:

Opłata za udzielenie aprobaty technicznej nazwa wyrobu

lub

Opłata za przedłużenie/rozszerzenie/zmianę aprobaty technicznej nr AT/…..

Wniosek o aprobatę techniczną, poza danymi formalnymi, powinien zawierać:

 • opis techniczny wyrobu,
 • jego przeznaczenie,
 • własności użytkowe,
 • warunki techniczne zastosowania wyrobu budowlanego.


Dane dotyczące właściwości użytkowych i własności technicznych wyrobu powinny być potwierdzone raportami z przeprowadzonych badań.

Procedura udzielania aprobaty technicznej obejmuje czynności określone w rozporządzeniu, a w szczególności:

 • dokonanie weryfikacji wniosku,
 • ocenę warunków techniczno-organizacyjnych producenta,
 • przeprowadzenie postępowania aprobacyjnego,
 • udzielenie aprobaty technicznej w przypadku stwierdzenia przydatności wyrobu budowlanego do stosowania w budowie nawierzchni kolejowej.


Aprobata techniczna jest udzielana na 5 lat i obowiązuje do końca jej ważności albo do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Komunikat: uchylenie aprobaty na smarownice.

Szczegółowy opis procesu aprobacyjnego wyrobów budowlanych przeznaczonych do nawierzchni kolejowej zawarty jest w Informatorze dla dostawców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami IK jako jednostka upoważniona aprobował m. in. takie wyroby, jak:

 • szyny kolejowe i tramwajowe,
 • podkłady, podrozjazdnice, mostownice drewniane i betonowe,
 • systemy i części składowe przytwierdzeń i połączeń szyn,
 • złącza izolowane,
 • rozjazdy i skrzyżowania torów oraz ich części składowe,
 • spawane i zgrzewane połączenia szyn,
 • napawane szyny oraz napawane części stalowe rozjazdów i skrzyżowań torów,
 • prefabrykowane elementy betonowe (płyty przejazdów, przepusty).


Wykaz aprobat technicznych udzielonych przez IK: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Wykaz aprobat technicznych udzielonych przez IK (przedłużenia): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Wykaz aprobat technicznych udzielonych przez IK (zmiany): 2015, 2016

Wykaz aprobat uchylonych: 2011

Wykaz rekomendacji technicznych udzielonych przez IK2010, 2013, 2016

 


Za udzielanie aprobat technicznych IK odpowiedzialni są:
- w zakresie merytorycznym: Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów

Kierownik Zakładu
mgr inż. Krzysztof Ochociński
tel. (22) 473 13 29
e-mail: kochocinski@ikolej.pl

- w zakresie administracyjno-formalnym: Ośrodek Jakości i Certyfikacji

Kierownik Ośrodka
mgr inż. Wojciech Rzepka
tel. (22) 473 13 92
e-mail: wrzepka@ikolej.pl