RAIL TRANSPORT

III Międzynarodowa Konferencja
pt.: "Najnowsze technologie w transporcie szynowym"

TEMATYKA KONFERENCJI:

Konferencja organizowana przez Instytut Kolejnictwa i Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej będzie platformą wymiany poglądów związanych z problematyką transportu szynowego. Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć ośrodków naukowych i badawczych krajowych oraz zagranicznych zajmujących się zagadnieniami wdrażania i eksploatacji nowoczesnych technologii związanych z transportem szynowym.

KONFERENCJA OBEJMIE NASTĘPUJĄCE OBSZARY BADAWCZE TRANSPORTU SZYNOWEGO:

1.   Ruch kolejowy, eksploatacja kolei:
Opiekun merytoryczny: dr inż. Andrzej Żurkowski

 • nowoczesne formy rozkładu jazdy pociągów;
 • systemy konstrukcji wykresów ruchu;
 • współczesne problemy eksploatacyjne;
 • bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

2.   Infrastruktura transportu szynowego:
Opiekun merytoryczny: dr inż. Andrzej Massel

 • konstrukcje nawierzchni torów i rozjazdów;
 • zasady kształtowania układów geometrycznych toru;
 • dostęp do infrastruktury kolejowej;
 • nowe rozwiązania techniczne dla linii tramwajowych i metra.

3.   Sterowanie ruchem i teleinformatyka kolejowa:
Opiekun merytoryczny: prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk

 • nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne w transporcie kolejowym;
 • współczesne systemy sterowania ruchem kolejowym;
 • kompatybilność elektromagnetyczna systemów i urządzeń sterowania ruchem i teleinformatyki kolejowej;
 • problemy bezpieczeństwa i niezawodności systemów sterowania ruchem i teleinformatyki kolejowej.

4.   Trakcja i pojazdy szynowe:
Opiekun merytoryczny: prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz

 • nowoczesne, efektywne metody przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej;
 • współczesne tendencje w zakresie projektowania i budowy pojazdów szynowych;
 • metody poprawy współpracy pojazdów trakcyjnych
  z systemem zasilającym;
 • metody oceny i racjonalizacji zużycia energii na potrzeby trakcyjne.

5.   Inżynieria materiałowa i recykling w kolejnictwie:
Opiekun merytoryczny: dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska

 • nowe / modyfikowane materiały i ich właściwości;
 • nowe / modyfikowane technologie wytwarzania i przetwórstwa;
 • numeryczne projektowanie systemów wytwórczych
  i materiałów;
 • nowe wymagania i metody badań materiałów stosowanych
  w pojazdach szynowych i infrastrukturze;
 • recykling i utylizacja materiałów / pojazdów.

6.   Organizacja i technologia transportu:
Opiekun merytoryczny: prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna

 • logistyka przewozów towarowych, jako szansa rozwoju transportu kolejowego;
 • szanse i bariery rozwoju przewozów intermodalnych
  w Polsce;
 • intermodalne punkty przeładunkowe;
 • usprawnienie współpracy portów morskich z transportem kolejowym.

7.   Certyfikacja w transporcie szynowym:
Opiekun merytoryczny: dr inż. Marek Pawlik

 • certyfikacja podmiotów vs certyfikacja wyrobów w transporcie kolejowym;
 • wymagania zasadnicze i ich rola w unifikacji transportu kolejowego w Unii Europejskiej;
 • procesy certyfikacji wyrobów na zgodność z wymaganiami europejskimi i krajowymi;
 • ocena bezpieczeństwa i dopuszczenie podsystemów do eksploatacji.

Miejsce konferencji:

Hotel Holiday Inn, ul. Telimeny 1. Józefów k. Warszawy.

Termin konferencji:

18 - 19 listopada 2014 r.

Języki konferencji:

polski, angielski.

Komunikaty:

Komunikat Nr 1 Komunikat Nr 1

WSTĘPNY RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

18 listopada 2014 r. (wtorek)

9.30 - 10.00                Rejestracja uczestników.

10.00 - 10.30              Uroczyste otwarcie. Wystąpienia zaproszonych gości.

10.30 - 12.00             Sesja plenarna, debata: Certyfikacja w transporcie szynowym.

12.00 - 12.20              Przerwa kawowa.

12.20 - 14.00             Sesja I A: Organizacja i technologia transportu,

Sesja I B: Trakcja i pojazdy szynowe.

14.00 - 14.45              Lunch.

14.45 - 16.15             Sesja II A: Ruch kolejowy, eksploatacja kolei.

Sesja II B: Infrastruktura transportu szynowego.

16.15 - 16.30              Przerwa kawowa.

16.30 - 17.30              Podsumowanie, dyskusja.

19.30                           Uroczysta Kolacja.


19 listopada 2014 r. (środa)

9.30 - 11.00             Sesja III A: Sterowanie ruchem i teleinformatyka kolejowa,

 Sesje III B: Inżynieria materiałowa i recykling w kolejnictwie.

11.00 - 11.30              Przerwa kawowa.

11.30 - 13.00              Podsumowanie konferencji.

13.00                           Lunch.

 

Informacje organizacyjne:


Opłata konferencyjna:

1 190,00 zł brutto od osoby – nocleg w pokoju jednoosobowym,

1 090,00 zł brutto od osoby – nocleg w pokoju dwuosobowym,

990,00 zł brutto od osoby – bez noclegu,

600,00 zł brutto osoba towarzysząca,

250,00 zł brutto od osoby - dodatkowa opłata za nocleg z 17 na 18.11 w pokoju jednoosobowym,

150,00 zł brutto od osoby - dodatkowa opłata za nocleg z 17 na 18.11 w pokoju dwuosobowym,

parking dla uczestników konferencji bezpłatny.

Opłaty za uczestnictwo (w PLN) w konferencji należy wpłacać na

nr konta bankowego: PL 04 1750 0009 0000 0000 0191 8877

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10

z dopiskiem „konferencja”, w terminie do 7 listopada 2014 r.

Opłata obejmuje udział w konferencji wraz z przerwami kawowymi i obiadami, materiały konferencyjne, zakwaterowanie na jedną noc, (jeśli wybrano opcję z noclegiem), uroczystą kolację oraz koszty opublikowania artykułów.

Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji „Najnowsze Technologie w Transporcie Szynowym” wraz z podaniem tytułu referatu możliwe jest wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie konferencji.


Rejestracja on-line.


Terminy:

 • zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z podaniem tytułu referatu 31.08.2014 r. 30.09.2014 r.

 • zgłoszenie uczestnictwa bez referatu 31.10.2014 r.

 • przesłanie streszczenia i pełnego tekstu referatu 30.09.2014 r. 15.10.2014 r.

 • potwierdzenie przyjęcia referatu 15.10.2014 r. 31.10.2014 r.

 • wniesienie opłaty 07.11.2014 r

Publikacja materiałów konferencyjnych:

Wszystkie referaty przesłane do wygłoszenia podczas obrad w sesjach plenarnych i problemowych będą recenzowane i kwalifikowane przez Radę Programową. Streszczenia (przygotowane zgodnie ze „Wskazówkami dla Autorów” - wzór streszczenia) zostaną wydrukowane w Materiałach Konferencyjnych, jednocześnie, po uzyskaniu pozytywnych recenzji i sformatowaniu tekstu zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi, artykuły pokonferencyjne zostaną wydrukowane w czasopismach:

 • Problemy Kolejnictwa,

 • Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport,

 • Archives of Transport,

 • Archives of Transport System Telematics

 

Przydatne linki: wzór streszczenia wytyczne dla autorów

 


RADA PROGRAMOWA

Przewodniczący

Henryk Bałuch (Instytut Kolejnictwa)

Członkowie

Maria Bałuch (Instytut Kolejnictwa)

Andrzej Chudzikiewicz (Politechnika Warszawska)

Paloma Cucula (Instituto de Investigacion Technologica) Madryt

Yury Diomin (State Scientific-Research Center of Ukrainian Railway Transport)

Antonio Fernandez (Instituto de Investigacion Technologica) Madryt

Maria Franekova (University of Žilina)

Gebhard Hafer (bbw Hochschule Berlin)

Marianna Jacyna (Politechnika Warszawska)

Władysław Koc (Politechnika Gdańska)

Borys Lapidus (VNIIZT)

Andrzej Lewiński (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny) Radom

Zbigniew Łukasik (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny) Radom

Andrzej Massel (Instytut Kolejnictwa)

Jerzy Mikulski (Politechnika Śląska)

Vitalij Nichoga (Politechnika Lwowska)

Iwan Prudys (Politechnika Lwowska)

Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)

Viktor Syczenko (Dnepropetrovsk National University of Railway Transport)

Franciszek Tomaszewski (Politechnika Poznańska)

Wojciech Wawrzyński (Politechnika Warszawska)

Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk

Członkowie

Jolanta Cybulska-Drachal

Izabela Ławrynowicz

Renata Maleda

Agnieszka Marchela

Dorota Szatkowska

Andrzej Szmigiel

Eliza Wawrzyn

 

Kontakt z organizatorami

Adres: Instytut Kolejnictwa, ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

tel.: +48 22 47 31 500, +48 697109 556,

fax: +48 22 610 75 97

e-mail: conference@ikolej.pl; rmaleda@ikolej.pl; amarchela@ikolej.pl

Informacje o konferencji można znaleźć na stronie www.ikolej.pl