PRACE BADAWCZE

Zrealizowane w 2010r.

Badania dynamiczne rozjazdu zwyczajnego typu 60E1-500-1:12 z krzyżownicą manganową typu INSERT, przystosowanego do prędkości 200 km/h, produkcji KolTram, na stacji Korytów

Zakres pracy: W ramach badań eksploatacyjnych przeprowadzonych na stacji Korytów wykonano serię badań oddziaływań dynamicznych w taborze i w krzyżownicy podczas jazd próbnych z prędkościami od 160 km/h do 220 km/h na kierunkach zasadniczych rozjazdów.

Ocena stanu rozjazdów na podstawie niwelacji i jej zastosowanie przy odbiorach robót po podbiciu podbijarkami rozjazdowymi

Zakres pracy: W pracy określono uzależnione od prędkości odchyłki dopuszczalne gradientów wysokości przy pomiarach niwelacyjnych eksploatowanych rozjazdów oraz graniczne wartości gradientów wymagane przy odbiorach robót po podbiciu rozjazdów. Na podstawie wyników pomiarów niwelacyjnych 63 rozjazdów w pracy przeprowadzono również analizę stopnia spełnienia tych wymagań w stosunku do obecnie uzyskiwanych dokładności. Praca zawiera też propozycje zmian i uzupełnień instrukcji Id-1 i Id-4.

Kierunkowy program rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce do roku 2040

Zakres pracy: Podstawowym zakresem opracowania była koncepcja podstawowych linii kolejowych zaproponowanych do systemu Kolei Dużych Prędkości w Polsce do roku 2040 wraz z lokalizacją dworców oraz szczegółowe prognozy przewozowe w ruchu pasażerskim wykonane na podstawie przyjętych wariantów rozwoju sieci KDP w 10-letnich horyzontach czasowych. Dodatkowo przedstawiono ofertę przewozową w poszczególnych relacjach z podaniem dobowej liczby połączeń i czasu jazdy.

W dokumencie przedstawiono następujące zagadnienia:

 • rozwój szybkich kolei w wybranych krajach,
 • charakterystykę:
  • geograficzno-środowiskową Polski,
  • kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego Polski,
  • kierunków rozwoju infrastruktury transportowej kraju,
 • analizę podaży i popytu w transporcie kolejowym,
 • konsekwencje dla systemu energetycznego
 • oraz konkurencyjność sieci Kolei Dużych Prędkości w stosunku do pozostałych gałęzi transportu.

Strategia wdrażania TSI – PRM w Polsce w zakresie dostosowania infrastruktury kolejowej do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się

Zakres pracy: Zebrania niezbędnych informacji spostrzeżeń i opinii pasażerów metra i kolei koniecznych do wydania przepisów regulujących stosowania elementów dotykowych w obiektach infrastruktury transportowej w przestrzeniach zamkniętych nie narażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.

Studium rozpoznawcze w zakresie możliwości utworzenia kolejowego korytarza towarowego łączącego Polskę i Niderlandy. Konsorcjum
z holenderską firmą NEA.

Zakres pracy: Analiza głównych dokumentów dotyczących polityki transportowej a w szczególności transportu towarów koleją w krajach europejskich. Identyfikacja i analiza barier z punktu widzenia uczestników rynku kolejowego w Polsce. Wnioski z identyfikacji barier. Określenie czynników warunkujących wybór tras dla utworzenia kolejowego korytarza transportu towarów. Identyfikacja i propozycja tras. Opracowanie studium wykonalności w zakresie 4 zadań:

 • Obecna sytuacja na rynku przewozów towarów koleją pomiędzy Holandią i Polską oraz perspektywy dalszego rozwoju
 • Identyfikacja i analiza barier dla utworzenia i rozwoju Korytarza kolejowego pomiędzy Holandią i Polską.
 • Identyfikacja możliwych tras dla utworzenia i rozwoju Korytarza kolejowego pomiędzy Holandią i Polską.
 • Plan działania dla rozwoju korytarza towarowego Holandia – Polska

Wykonanie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).

Zakres pracy:

 1. rozpoznanie istniejących zagrożeń w ujęciu: przestrzennym (występujących w poszczególnych podsystemach), w ujęciu tj. identyfikacji zagrożeń na wszystkich etapach, od chwili przygotowania dokumentów przetargowych, poprzez etapy pośrednie, obejmujące wykonanie prac przedprojektowych, wykonania prac projektowych, produkcji systemów i urządzeń, dostawy, zabudowy, testów i certyfikacji, przekazania do przekazania do eksploatacji, utrzymania, aż do ewentualnych sytuacji awaryjnych, wydarzeń, wypadków, dochodzeń powypadkowych, identyfikacja zagrożeń współdzielonych z innymi podmiotami, w obszarze działalności PKP PLK S.A.,
 2. analiza danych statystycznych dotyczących wypadków kolejowych na przestrzeni    ostatnich lat w Polsce i w Europie,
 3. oszacowanie zidentyfikowanych zagrożeń,
 4. ocena ryzyka dla poszczególnych kategorii wypadków.
 5. ustalenie schematu budowy księgi bezpieczeństwa w tym między innymi określenie liczby niezbędnych procedur, które wejdą w skład księgi bezpieczeństwa oraz zdefiniowanie tematyki procedur,
 6. opracowanie procedur w formie opisowej i graficznej,
 7. utworzenie i zredagowanie księgi bezpieczeństwa wraz z gwarancją dokonywania uzupełnień do dokumentacji powdrożeniowej, tzn. po zatwierdzeniu SMS przez UTK.