ZESZYT 165

ARTYKUŁY

1. Pomiary profili i średnicy kół zestawów kołowych wykonywane przez Laboratorium Metrologii Instytutu Kolejnictwa

Andrzej Aniszewicz

Słowa kluczowe: pomiary, laser, zestaw kołowy, zużycie zestawów kołowych, średnica koła

streszczenie pełny tekst

2. Projekty badawczo-rozwojowe i inwestycyjne realizowane w Instytucie Kolejnictwa

Renata Barcikowska

Słowa kluczowe: instytuty badawcze, środki finansowe, projekty, badania i rozwój, inwestycje

streszczenie pełny tekst

3. Rola prognozowania przewozów w podejmowaniu decyzji związanych z kształtowaniem systemu transportu kolejowego

Szymon Klemba

Słowa kluczowe: transport kolejowy, modelowanie systemów transportowych

streszczenie pełny tekst

4. „Prędkość projektowa” pojazdu kolejowego

Marceli Lalik

Słowa kluczowe: transport kolejowy, prędkość pojazdu

streszczenie pełny tekst

5. Stanowisko badawcze do weryfikacji metod identyfikacji ruchomych obiektów

Jarosław Moczarski

Słowa kluczowe: identyfikacja obiektów, sensory laserowe, ocena kształtu i położenia, rozpoznawanie taboru i ładunków

streszczenie pełny tekst

6. Magazyn energii jako urządzenie wspierające pracę podstacji trakcyjnej

Artur Rojek, Marek Skrzyniarz

Słowa kluczowe: magazyn energii, system zasilania trakcji elektrycznej, rekuperacja energii

streszczenie pełny tekst

 

 

INFORMACJE O WYDARZENIACH

7. Europejski Rok Kolei (2021) elementem Europejskiego Zielonego Ładu

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: Europejski Zielony Ład, Europejski Rok Kolei

streszczenie pełny tekst

 

 

INFORMACJE O PUBLIKACJACH

8. Koncepcja budowy sieci kolei URT w Europie

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: transport kolejowy, Koleje Dużych Prędkości, sieć URT

streszczenie pełny tekst

9. Masterplan DB Cargo

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: koleje niemieckie, Masterplan, Masterplan DB Cargo

streszczenie pełny tekst

 

 

ARTICLES

1. Measurements of Profile Contoursand Wheel Diameter of Wheelsets at Metrology Laboratory of Railway Research Institute

Andrzej Aniszewicz

Keywords: measurements, laser, wheelset, wear of wheelsets, wheel diameter

summary

2. Research and Development and Investment Projects Carried out by Railway Research Institute

Renata Barcikowska

Keywords: research institutes, research funds, projects, research and development

summary

3. Role of Transport Forecasting in Making Decisions Regarding the Shaping of Railway Transport System

Szymon Klemba

Keywords: rail transport, modelling of transport systems

summary

4. "Design Speed" of Railway Vehicle

Marceli Lalik

Keywords: railway transport, vehicle speed

summary

5. Test Stand Designed to Verify Methods of Identifying Moving Objects

Jarosław Moczarski

Keywords: object identification, laser sensors, evaluation of the shape and position, recognition of rolling stock and loads

summary

6. Energy Storage as a Device Supporting the Operation of a Traction Substation

Artur Rojek, Marek Skrzyniarz

Keywords: energy storage, electric traction supply system, energy recuperation

summary

 

 

RESEARCH EVENTS

 

7. European Year of Rail 2021 as Element of the European Green Deal

Janusz Poliński

Keywords: European Green Deal, European Year of Rail

summary

 

 

INFORMATION ON PUBLICATIONS

8. Concept of Building a URT Rail Network in Europe

Janusz Poliński

Keywords: rail transport, High-Speed Rail, URT Network

summary

9. Masterplan DB Cargo

Janusz Poliński

Keywords: Deutsche Bahn, Masterplan, Masterplan DB Cargo

summary

 

 

STRESZCZENIA

SUMMARIES