ZESZYT 164

ARTYKUŁY

1. Cyfrowy model sieci transportowej – Etap 2 budowy narzędzia do analiz przewozów pasażerskich

Szymon Klemba

Słowa kluczowe: transport kolejowy, modelowanie systemów transportowych, systemy transportowe

streszczenie pełny tekst

 

2. Kolejowe przewozy towarów między Chinami i UE. Korytarze transportowe, technika, strategie i rola Polski w tych przewozach

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: transport kolejowy, przewozy towarów wschód-zachód-wschód, Jedwabny Szlak

streszczenie pełny tekst

 

3. Badanie wpływu czasu łukowego zestykowego na czas wyłączania prądu przez wyłączniki szybkie

Artur Rojek

Słowa kluczowe: wyłącznik szybki, czas własny, czas łukowy, przepięcie łączeniowe

streszczenie pełny tekst

 

4. Stateczność podtorza gruntowego

Eugeniusz Skrzyński

Słowa kluczowe: infrastruktura kolejowa, podtorze gruntowe, stateczność

streszczenie pełny tekst

 

 

INFORMACJE O WYDARZENIACH

5. Międzynarodowe Targi Kolejowe „EXPO 1520”, Szczerbinka, Rosja

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: transport kolejowy, Targi Kolejowe „EXPO 1520”

streszczenie pełny tekst

 

6. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Techniczne, eksploatacyjne i ekonomiczne aspekty rozwoju Hyperloop”

Agata Pomykała

Słowa kluczowe: nowoczesny transport, infrastruktura, kolej próżniowa, Hyperloop

streszczenie pełny tekst

 

7. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Koleje dużych prędkości na świecie. Trendy i osiągnięcia”

Agata Pomykała

Słowa kluczowe: transport szynowy, kolej, infrastruktura, koleje dużych prędkości

streszczenie pełny tekst

 

8. O projekcie In2Stempo na spotkaniu w CUPT dotyczącym poprawy dostępności w transporcie

Iwona Wróbel

Słowa kluczowe: dostępność, osoby niepełnosprawne, projekty europejskie

streszczenie pełny tekst

 

 

INFORMACJE O PUBLIKACJACH

9. Monografia „Rola peronów w dostępności transportu szynowego”

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: transport kolejowy, peron, dostępność, luka

streszczenie pełny tekst

 

 

ARTICLES

1. Digital Model of the Railway Network – Second Stage of Development of a Tool for Passenger Transport Analysing

Szymon Klemba

Keywords: railway transport, transport modelling, transport system

summary

 

2. Rail Freight Transport between China and the EU – Transport Corridors, Technique, Strategies and the Role of Poland in This Transport

Janusz Poliński

Keywords: rail transport, transportation of goods east-west-east, Silk Road

summary

 

3. Study of the Impact of the Contact Arc Time on the Breaking Time of High-Speed Circuit Breakers

Artur Rojek

Keywords: high-speed circuit-breaker, break time, arcing time, contact arcing time

summary

 

4. Stability of Soil Subgrade

Eugeniusz Skrzyński

Keywords: railway infrastructure, soil subgrade, stability

summary

 

 

RECENT EVENTS

5. International Railway Fai “EXPO 1520”, Scherbinka, Russia

Janusz Poliński

Keywords: rail transport, Railway Fair “EXPO 1520”

summary

 

6. International Scientific and Technical Conference ”Technical, Operational and Economic Aspects of Hyperloop Technology Development”

Agata Pomykała

Keywords: modern transport, infrastructure, vacuum train, hyperrail, Hyperloop

summary

 

7. International Scientific and Technical Conference “High Speed Rail in the World. Trends and Achievements”

Agata Pomykała

Keywords: high-speed rail, railway, infrastructure

summary

 

8. In2Stempo Project at a Meeting in CEUTP Concerning Accessibility Improvement in Transport

Iwona Wróbel

Keywords: accessibility, disabled people, European project

summary

 

 

INFORMATION ON PUBLICATIONS

9. Monograph “Role of Platforms in the Accessibility of Rail Transport”

Janusz Poliński

Keywords: rail transport, platform, accessibility, gap

summary

 

STRESZCZENIA

SUMMARIES