ZESZYT 163

ARTYKUŁY

1. Przenośne laserowe urządzenie do pomiarów parametrów geometrycznych zestawów kołowych, tarcz hamulcowych i szyn

Andrzej Aniszewicz

Słowa kluczowe: pomiary, laser, zestaw kołowy, wózek, koło, układ biegowy, zużycie zestawów kołowych, szyna, główka szyny, tarcza hamulcowa

streszczenie pełny tekst

 

2. Koncepcja rozszerzenia zakresu badawczego stanowiska dynamometrycznego przez zastosowanie zacisków hamulcowych sterowanych ciśnieniem

Jacek Kukulski

Słowa kluczowe: badania dynamometryczne, zaciski hamulcowe, pary cierne

streszczenie pełny tekst

 

3. Emisja gazów toksycznych wydzielanych w trakcie spalania materiałów stosowanych w pojazdach szynowych

Danuta Milczarek, Izabela Tarka

Słowa kluczowe: transport kolejowy, ochrona przeciwpożarowa, właściwości ogniowe, metodyki badawcze, toksyczność, FTIR, pojazdy szynowe, natężenie promieniowania cieplnego

streszczenie pełny tekst

 

4. Badania i kontrola jakości złączy szynowych zgrzewanych

Małgorzata Ostromęcka

Słowa kluczowe: złącza szynowe, badania kwalifikacyjne, zgrzewanie

streszczenie pełny tekst

 

5. Realizacja projektu Rail Baltica na terenie Polski, Litwy, Łotwy i Estonii wraz z przedłużeniem linii do Finlandii

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: transport kolejowy, infrastruktura kolejowa, linia Rail Baltica

streszczenie pełny tekst

 

6. Normalizacja badań i wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego pasażerskiego taboru szynowego

Jolanta Radziszewska-Wolińska

Słowa kluczowe: właściwości ogniowe materiałów, bariery przeciwpożarowe, EN 45545-1-7

streszczenie pełny tekst

 

7. Kierunki zmian polskiej infrastruktury transportowej ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego – część I

Iwona Wróbel

Słowa kluczowe: infrastruktura, linie kolejowe, system transportowy, programy rozwoju, inwestycje infrastrukturalne

streszczenie pełny tekst

 

INFORMACJE O WYDARZENIACH

8. Udział Instytutu Kolejnictwa w 13 Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2019

Andrzej Kowalski

Słowa kluczowe: targi kolejowe, promocja, transport szynowy

streszczenie pełny tekst

 

9. V Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesne kierunki ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego”

Jolanta Radziszewska-Wolińska

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, pojazdy szynowe, aktywne i pasywne środki ochrony, systemy gaszące

streszczenie pełny tekst

 

10. Udział Instytutu Kolejnictwa w IX Kongresie Kolejowym 2019

Iwona Wróbel

Słowa kluczowe: kolejnictwo, kongres

streszczenie pełny tekst

 

 

 

 

ARTICLES

1. Portable Laser Device for Measuring Geometrical Dimensions of Wheelsets, Wheel Discs and Rails

Andrzej Aniszewicz

Keywords: measurement, laser measurements, wheelset, bogie, wheel, running gear, wear of wheelsets, rail, rail head, brake disc

summary

 

2. Concept of Expanding the Dynamometer Test Stand with the Use of Pressure-Controlled Brake Calipers

Jacek Kukulski

Keywords: dynamometer tests, clamping brake unit, friction pair

summary

 

3. Emission of Toxic Gases Emitted during the Combustion of Materials Used Rail Vehicles

Danuta Milczarek, Izabela Tarka

Keywords: railway, fire safety, fire behavior, test methods, toxicity, FTIR, rail vehicels, heat radiation intensity

summary

 

4. Rail Flash Butt Weld – Testing and Quality Control

Małgorzata Ostromęcka

Keywords: rail joints, approval tests, flash butt welding

summary

 

5. Implementation of Rail Baltica Project in Poland, Lithuania, Latvia and Estonia with Extension of the Line to Finland

Janusz Poliński

Keywords: rail transport, railway infrastructure, Rail Baltica

summary

 

6. Standardization of Tests and Requirements in the Field of Fire Safety of Passenger Rolling Stock

Jolanta Radziszewska-Wolińska

Keywords: fire properties of materials, fire barriers, EN 45545-1-7

summary

 

7. Directions of Changes in Polish Transport Infrastructure, with Particular Emphasis on Rail Transport – Part I

Iwona Wróbel

Keywords: infrastructure, railway lines, transport system, development programmes, infrastructure investments

summary

 

RECENT EVENTS

8. Participation of the Railway Research Institute in the 13th International Railway Fair TRAKO 2019

Andrzej Kowalski

Keywords: international rail fair, railway transport, promotion

summary

 

9. 5th International Conference „Modern Trends of Fire Protection in Rolling Stock”

Jolanta Radziszewska-Wolińska

Keywords: fire safety, rail vehicles, active and passive protection measures, extinguishing systems

summary

 

10. Participation of the Railway Institute in the Railway Congress 2019

Iwona Wróbel

Keywords: railways, congress

summary

 

STRESZCZENIA

SUMMARIES