ZESZYT 156

ARTYKUŁY

1. Planowane zmiany w instytutach badawczych w Polsce

Renata Barcikowska

słowa kluczowe: administracja rządowa, instytuty badawcze, reforma, sieć, Rada Główna Instytutów Badawczych (RGIB)

streszczenie pełny tekst

2. System bezprzewodowego nadzoru nad jazdą pociągów

Paweł Gradowski

słowa kluczowe: inteligentne systemy transportu, urządzenia pokładowe, urządzenia przytorowe, system ERTMS, poziomy stosowania

streszczenie pełny tekst 

3. Konfiguracja i wymagania dla sieci powrotnych w zelektryfikowanych systemach trakcyjnych

Włodzimierz Kruczek

słowa kluczowe: sieć powrotna, łączniki szynowe, dławiki torowe

streszczenie pełny tekst 

4. Normy europejskie dla kolejnictwa – rozwiązania przeznaczone dla osób
o ograniczonej możliwości poruszania się (PRM)

Marceli Lalik

słowa kluczowe: transport kolejowy, PRM, osoby niepełnosprawne, osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, TSI

streszczenie  pełny tekst 

5. Technologia Hyperloop i perspektywy jej zastosowania

Krzysztof Polak

słowa kluczowe: Hyperloop, kolej próżniowa, nowoczesny transport

streszczenie pełny tekst

6. Podsystemy transportu intermodalnego. Część III – ruchoma droga

Janusz Poliński

słowa kluczowe: transport intermodalny, podsystemy, terminale, wagony

streszczenie pełny tekst 


INFORMACJE O PRACACH

1. Badania laboratoryjne kolejowych podkładów drewnianych

Łukasz Antolik

słowa kluczowe: podkład drewniany, nawierzchnia szynowa, buk, dąb, sosna

streszczenie pełny tekst 

2. Porównanie metod badań przekładek podszynowych PWE

Jakub Siwiec

słowa kluczowe: przekładka podszynowa, system przytwierdzenia, infrastruktura kolejowa, metody badań

streszczenie pełny tekst 


INFORMACJE O WYDARZENIACH

1. II Konferencja naukowo-techniczna „IT w transporcie szynowym”

Michał Rudowski

słowa kluczowe: IT, transport szynowy, nowe technologie

streszczenie pełny tekst 

2. VI Międzynarodowa konferencja naukowa „Najnowsze technologie w transporcie szynowym” 2017 r.

Iwona Wróbel

słowa kluczowe: międzynarodowa konferencja naukowa, technologie w kolejnictwie, prace badawcze

streszczenie pełny tekst

3. XIII Międzynarodowa konferencja „Nowoczesny transport zelektryfikowany” 2017 r.

Iwona Wróbel

słowa kluczowe: międzynarodowa konferencja naukowa, technologie w transporcie, elektryfikacja, innowacyjność

streszczenie pełny tekst

 

POSTERY Z KONFERENCJI ART 2017

1. Badania zakłóceń pochodzących od przepięć w sieci trakcyjnej i wyładowań atmosferycznych

Dominik Adamski, Łukasz Zawadka

2. Zastosowanie Metody Elementów Skończonych przy badaniu sztywności kabłąka przyrządu do pomiaru średnicy okręgu tocznego kół zestawów kołowych

Andrzej Aniszewicz

3. Zagadnienia związane z akredytacją procedur wzorcowania specjalistycznych przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w transporcie kolejowym

Klaudia Bednaruk

4. Informacja wariantowa o rozkładzie jazdy

Piotr Chyliński, Krzysztof Ochociński

5. Bezpieczny pasażer na polskim dworcu kolejowym

Magdalena Garlikowska, Piotr Gondek

6. Doświadczenia z oceny podsystemu Sterowanie na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/919

Paweł Gradowski, Andrzej Miszkiewicz

7. Pomiary EMC emisji zaburzeń od kolejowych pojazdów szynowych w trakcji wielokrotnej

Łukasz John, Kamil Białek

8. Zmodyfikowany model czteroetapowy w prognozowaniu przewozów kolejowych

Szymon Klemba

9. Badania naprężeń w złączach szynowych

Ireneusz Mikłaszewicz, Jakub Siwiec

10. Cloud Computing w transporcie szynowym. Chmura – ale jaka?

Michał Rudowski

11. Pomiary wad szyn typu head check przyrządem wiroprądowym

Grzegorz Stencel

12. Porównanie wymagań certyfikacji krajowej i europejskiej w podsystemie Infrastruktura

Grzegorz Stencel

13. Eksperymentalny system zdalnego dozoru sieci trakcyjnej i terenów kolejowych

Waldemar Szulc

14. Ocena integracji połączeń kolejowych (rozkładów jazdy pociągów) uruchamianych w ramach służby publicznej

Iwona Wróbel

15. Koncepcja instalacji badawczej systemu ETCS poziomu 2 na Okręgu Doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie

Konrad Zakrzewski

 

ARTICLES

1. Planned Changes with Regard to Research Institutes in Poland

Renata Barcikowska

keywords: public administration, research institutes, network, reorganization, Main Council of the Research Institutes

summary

2. Wireless Train Driving Supervision System

Paweł Gradowski

keywords: intelligent transport systems, on-board equipment, track-side equipment, ERTMS, levels of use

summary

3. Configuration and Requirements for Track Return in Electrified Traction Systems

Włodzimierz Kruczek

keywords: track return, bondings, impedance bond

summary

4. European Standards for Railway Application – Solutions for PRM Use

Marceli Lalik

keywords: railway transport, PRM, persons with disabilities, persons with reduced mobility, TSI

summary

5. Hyperloop Technology and Perspectives of Its Application

Krzysztof Polak

keywords: Hyperloop, vacuum train, modern transport

summary

6. Intermodal Transport Subsystems. Part III – Rolling Road

Janusz Poliński

keywords: intermodal transport, subsystem, terminals, railway wagons

summary

 

RESEARCH INFORMATION

1. Mechanical Testing of Railway Wooden Sleepers

Łukasz Antolik

keywords: wooden sleepers, railway superstructure, beech, oak, pine

summary

2. Comparison of Research Methods of PWE Rail Pads

Jakub Siwiec

keywords:  rail pad, rail fastening system, rail infrastructure, research methods

summary

RECENT EVENTS

1. 2-nd Scientifi c-Technical Conference „IT in Rail Transport”

Michał Rudowski

keywords: IT, rail transport, advanced technologies

summary

2. 6-th International Scientifi c Conference „Advanced Rail Technologies” 2017

Iwona Wróbel

keywords: international scientific conference, railway technology, research work

summary

3. 13-th International Conference „Modern Electrified Transport” 2017

Iwona Wróbel

keywords: international scientific conference, technologies in transport, electrification, innovation

summary