ZESZYT 155

ARTYKUŁY

1. Wykorzystanie pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce i wybranych krajach Europy

Szymon Klemba

słowa kluczowe: transport kolejowy, transport pasażerski, praca przewozowa

streszczenie pełny tekst

2. Badania półautomatycznego systemu sterowania rozrządzaniem PSR-1

Jarosław Moczarski

słowa kluczowe: stacje rozrządowe, systemy sterowania rozrządzaniem odprzęgów

streszczenie pełny tekst 

3. Podsystemy transportu intermodalnego. Część II – podsystem bimodalny

Janusz Poliński

słowa kluczowe: transport intermodalny, podsystemy, terminale, wagony

streszczenie pełny tekst 

4. Zużycie par ciernych hamulców w wybranych typach pojazdów szynowych

Piotr Tokaj

słowa kluczowe: pojazdy szynowe, pary cierne, wstawki hamulcowe

streszczenie  pełny tekst 

5. Integracja przewozów kolejowych służby publicznej w aspekcie skomunikowań pociągów na mniejszych stacjach

Iwona Wróbel

słowa kluczowe: kolejowe przewozy pasażerskie, organizacja ruchu kolejowego, publiczny transport zbiorowy, skomunikowania pociągów, stacja węzłowa

streszczenie pełny tekst

6. Przyczyny nierównomiernego zużywania się zestawów kołowych w wagonach towarowych

Andrzej Zbieć

słowa kluczowe: transport, wagon towarowy, układ biegowy, zestaw kołowy, koło, zużycie zestawów kołowych

streszczenie pełny tekst 

INFORMACJE O WYDARZENIACH

1. Instytut Kolejnictwa akredytowaną jednostką inspekcyjną

Magdalena Garlikowska

słowa kluczowe: akredytacja, bezpieczeństwo, zmiana znacząca, ocena ryzyka

streszczenie pełny tekst 

2. Seminaria naukowe w Instytucie Kolejnictwa w II kwartale 2017 roku

Iwona Wróbel

słowa kluczowe: seminarium naukowe, oferta przewozowa, taryfa przewozowa, rozkład jazdy pociągów, program badawczy, pojazd kolejowy, tabor kolejowy, most kolejowy, budowle inżynieryjne, hałas

streszczenie pełny tekst

3. Wspólny Bilet w transporcie kolejowym – konferencja z udziałem Instytutu Kolejnictwa

Iwona Wróbel

słowa kluczowe: oferta przewozowa, pasażer, konferencja międzynarodowa

streszczenie pełny tekst

INFORMACJE O PUBLIKACJACH

1. Wyłączniki szybkie prądu stałego w transporcie szynowym

Artur Rojek

słowa kluczowe: wyłącznik szybki, zwarcia, napięcie łuku, koordynacja zabezpieczeń, prądy krytyczne, czas wyłączania

streszczenie pełny tekst 


ARTICLES

1.Use of Railway Transport in Poland in Comparison to Other European Countries

Szymon Klemba

keywords: railway transport, passenger transport, transport performance

summary

2. Research of Semi-Automatic Wagon Shunting Control System PSR-1

Jarosław Moczarski

keywords: marshalling yards, shunting control system of decoupled wagons

summary

3. Intermodal Transport Subsystems. Part II – Bimodal Subsystem

Janusz Poliński

keywords: intermodal transport, subsystem, terminals, railway wagons

summary

4. Wear of Brake Friction Pairs on Selected Types of Rail Vehicles

Piotr Tokaj

keywords: railway vehicle, friction pair, brake shoes

summary

5. Integration of Railway Public Transport in the Aspect of Train Connections in Minor Stations

Iwona Wróbel

keywords: railway passenger transport, railway traffic organisation, public collective transport, train connections, junction station

summary

6. Causes of Uneven Wear of Wheelsets in Wagons

Andrzej Zbieć

keywords: transport, freight car, gear, wheelset, running gear, wheel, wear of wheelset

summary

 

RECENT EVENTS

1. Railway Research Institute as Accredited Inspection Body

Magdalena Garlikowska

keywords: accreditation, safety, significant change, risk assessment

summary

2. Scientific Seminars in the Railway Research Institute in the Second Quarter of 2017

Iwona Wróbel

keywords: scientific seminar, transportation offer, commercial tariff, timetable, research program, rail vehicle, rolling stock, railway bridge, engineering buildings, noise

summary

3. Joint Rail Ticket – Conference with Railway Research Institute’s Participation

Iwona Wróbel

keywords: transportation offer, passenger, international conference

summary

EXTERNAL PUBLICATIONS

1. DC High Speed Circuit Breakers in Rail Transport

Artur Rojek

keywords: high-speed circuit breaker, short circuits, arc voltage, coordination of protection, critical currents, breaking times

summary