ZESZYT 154

ARTYKUŁY

1. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń w podsystemie „Infrastruktura” oraz metodologia wyceny ryzyka tych zagrożeń

Bogusław Bartosik

słowa kluczowe: zagrożenie, identyfikacja zagrożeń, wycena ryzyka, ocena ryzyka, kodeks postępowania, system odniesienia, środki bezpieczeństwa, zasada akceptacji ryzyka

streszczenie pełny tekst

2. Środki myjące przeznaczone do zewnętrznego mycia taboru kolejowego

Paweł Kowalik, Danuta Milczarek

słowa kluczowe: tabor kolejowy, środki myjące, czyszczenie, korozyjność

streszczenie pełny tekst 

3. Instytut Kolejnictwa krajową jednostką oceny technicznej

Andrzej Kowalski

słowa kluczowe: wyroby budowlane, krajowa ocena techniczna, krajowa jednostka oceny technicznej, badania

streszczenie pełny tekst 

4. Badania elementów układu hamulcowego do pojazdu Twindexx dla kolei szwajcarskich

Jacek Kukulski

słowa kluczowe: transport kolejowy, tarcza hamulcowa, stanowisko dynamometryczne

streszczenie  pełny tekst 

5. Podsystemy transportu intermodalnego – część I

Janusz Poliński

słowa kluczowe: transport intermodalny, podsystemy, terminale, wagony

streszczenie pełny tekst

6. Integracja przewozów kolejowych służby publicznej w aspekcie skomunikowań pociągów na dużych stacjach

Iwona Wróbel

słowa kluczowe: kolejowe przewozy pasażerskie, organizacja ruchu kolejowego, publiczny transport zbiorowy, skomunikowania pociągów, stacja węzłowa

streszczenie pełny tekst 

INFORMACJE O PRACACH

1. Badania w celu dopuszczenia wagonu towarowego typu GRANT01A do eksploatacji na bocznicy kolejowej

Paweł Winciorek

słowa kluczowe: transport kolejowy, badania, wagon towarowy

streszczenie pełny tekst 

2. Krajowy Plan Wdrażania TSI PRM

Iwona Wróbel

słowa kluczowe: krajowy plan wdrażania, techniczne specyfi kacje interoperacyjności, podsystem PRM (osoby z ograniczoną mobilnością)

streszczenie pełny tekst 

INFORMACJE O WYDARZENIACH

1. 13. Konferencja „Ochrona przeciwpożarowa taboru kolejowego 2017”

Danuta Milczarek

słowa kluczowe: konferencja nt. bezpieczeństwa pożarowego, ochrona przeciwpożarowa, tabor szynowy, analiza ryzyka pożarowego

streszczenie pełny tekst 

2. Seminaria naukowe w Instytucie Kolejnictwa w pierwszym kwartale 2017

Iwona Wróbel

słowa kluczowe: seminarium naukowe, elementy nawierzchni kolejowej, części składowe sieci trakcyjnej

streszczenie pełny tekst

ARTICLES

1. Identification of Potential Threats in the Railway Infrastructure Subsystem and Methodology of These Threats’ Risk Evaluation

Bogusław Bartosik

keywords: hazard, threat identification, risk evaluation, risk assessment, code of conduct, reference system, safety measures, risk acceptance principle

summary

2. Detergents for Washing of Rolling Stock

Paweł Kowalik, Danuta Milczarek

keywords: rolling stock, detergents, cleaning, corrosivity

summary

3. The Railway Research Institute as National Technical Assessment Body

Andrzej Kowalski

keywords: construction products, national technical assessment, national technical assessment body, tests

summary

4. Test of Vehicle Twindexx Brake System Components for Swiss Railway

Jacek Kukulski

keywords: railway transport, brake disc, dynamometer

summary

5. Intermodal Transport Subsystems. Part 1

Janusz Poliński

keywords: intermodal transport, subsystem, terminals, railway wagons

summary

6. Integration of Railway Public Transport in the Aspect of Train Connections in Major Stations

Iwona Wróbel

keywords: railway passenger transport, railway traffic organisation, public collective transport, train connections, junction station

summary

RESEARCH INFORMATION

1. Tests and Approval of Freight Wagon GRANT01A Typeto Operate on a Railway Siding

Paweł Winciorek

keywords: railway transport, tests, freight wagon

summary

2. The National Plan of TSI PRM Implementation

Iwona Wróbel

keywords: national implementation plan, technical specifications for interoperability, Persons with Reduced Mobility Subsystem

summary

RECENT EVENTS

1. 13th Annual Fire Protection of Rolling Stock Conference 2017

Danuta Milczarek

keywords: fire protection conference, fire protection, railway rolling stock, fire risk analysis

summary

2. Scientific Seminars in the Railway Research Institute in the First Quarter of 2017

Iwona Wróbel

keywords: scientific seminar, elements of the rail superstructure, components of overhead contact lines

summary