ZESZYT 153

ARTYKUŁY

1. Układy nastawcze zwrotnicowe typu przekaźnikowego – wymagania i badania

Marek Bartczak, Barbara Kabacińska, Krzysztof Olszewski

słowa kluczowe:układ nastawczy zwrotnicowy, napęd zwrotnicowy, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, przekaźnik

streszczenie pełny tekst

2. Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów szynowych

zwiększający bezpieczeństwo i efektywność ich działania – część II

Przemysław Brona, Adam Dąbrowski

słowa kluczowe: lokomotywa, symulator, wirtualna rzeczywistość

streszczenie pełny tekst 

3. Sytuacja podróżnych na polskich dworcach kolejowych w aspekcie bezpieczeństwa z uwzględnieniem rozwiązań dla osób niepełnosprawnych

Magdalena Garlikowska, Piotr Gondek

słowa kluczowe: podróżny, pasażer, dworzec kolejowy, bezpieczeństwo, niepełnosprawny

streszczenie pełny tekst 

4. Problemy i sposoby pomiaru geometrii sieci trakcyjnej

Michał Głowacz

słowa kluczowe: wózek, przyrząd pomiarowy, przewód jezdny, odsuw, wysokość, odległość

streszczenie  pełny tekst 

5. Odwodnienie i jego wpływ na stabilność podtorza kolejowego

Eugeniusz Skrzyński

słowa kluczowe: podtorze, odwodnienie

streszczenie pełny tekst 

6. Działania Instytutu Kolejnictwa na rzecz realizacji celów Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail

Eliza Wawrzyn

słowa kluczowe: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail, Plan Pracy 2017, konkursy dla sektora kolejowego, Horyzont 2020, Programy Badawcze UE

streszczenie pełny tekst 

INFORMACJE O PRACACH

1. Próby eksploatacyjne pojazdu szynowo-drogowego typu CRAB 3100E

Paweł Winciorek

słowa kluczowe: transport kolejowy, próby eksploatacyjne, pojazd szynowo-drogowy

streszczenie pełny tekst 

INFORMACJE O WYDARZENIACH

1. XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”

Magdalena Garlikowska

owa kluczowe: transport szynowy, nowoczesne technologie, infrastruktura kolejowa

streszczenie pełny tekst 

2. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Najnowsze technologie w transporcie szynowym”

Izabella Grzegrzółka

słowa kluczowe: nauka, transport kolejowy, nowoczesne technologie, jubileusz

streszczenie pełny tekst 

3. Jubileusze w Instytucie Kolejnictwa i konferencje towarzyszące

Iwona Wróbel

słowa kluczowe: tor doświadczalny, instytut badawczy, międzynarodowe konferencje naukowe

streszczenie pełny tekst 

4. Seminaria naukowe w Instytucie Kolejnictwa w okresie: wrzesień – grudzień 2016

Iwona Wróbel

słowa kluczowe: seminarium naukowe, koleje dużych prędkości, podkłady drewniane, Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, Europejski System Sterowania Pociągiem

streszczenie pełny tekst 

INFORMACJE O PUBLIKACJACH

1. Łódzki Węzeł Kolejowy – stan obecny i perspektywy rozwoju

Andrzej Massel, Janusz Poliński

słowa kluczowe: węzeł kolejowy, kolej aglomeracyjna, węzeł multimodalny, przewozy aglomeracyjne

streszczenie pełny tekst 

2. Informacja pasażerska na kolei

Janusz Poliński

słowa kluczowe: informacja pasażerska, stacja pasażerska, przekaz wizualny, przekaz dźwiękowy, przekaz dotykowy

streszczenie pełny tekst 

ARTICLES

1. Switch Control Systems Relay Type – Requirements and Tests

Marek Bartczak, Barbara Kabacińska, Krzysztof Olszewski

keywords: switch control system, point machine, railway traffic control devices, relay

summary

2. Modern Demonstrator of Simulator for Rail Vehicles’ Operators, which Increases Safety and Efficiency of Their Performance – Part II

Przemysław Brona, Adam Dąbrowski

keywords: locomotive, simulator, virtual reality

summary

3. Situation of Passengers on the Polish Railway Stations in Terms of Safety Taking into Account Solutions for Persons with Disabilities

Magdalena Garlikowska, Piotr Gondek

keywords: traveler, passenger, railway station, safety, persons with disabilities

summary

4. Problems and Methods of Overhead Contact Line Geometry Measurements

Michał Głowacz

keywords: trolley, measuring device, contact wire, stagger, height, distance

summary

5. Drainage and Its Impact on the Railway Substructure Stability

Eugeniusz Skrzyński

keywords: railway substructure, dewatering

summary

6. IK’s Activities to Fulfi ll the Aims of the Shift2Rail Joint Undertaking

Eliza Wawrzyn

keywords: Shift2Rail Joint Undertaking, Work Plan 2017, calls for railway sector, Horizon 2020, Research Programmes of the European Union

summary

RESEARCH INFORMATION

1. Operation Tests of Rail-to-Road Vehicle Type CRAB 3100E

Paweł Winciorek

keywords: railway transport, service tests, rail-road vehicle

summary

RECENT EVENTS

1. XV National Scientific and Technical Conference „Modern Technologies and Management Systems in Rail Transport”

Magdalena Garlikowska

keywords: railway transport, modern technologies, rail infrastructure

summary

2. The 5th International Conference on Advanced Rail Technologies

Izabella Grzegrzółka

keywords: science, rail transport, advanced technologies, jubilee

summary

3. Jubilees at the Railway Research Institute and Accompanying Conferences

Iwona Wróbel

keywords: railway test track, research institute, international conferences

summary

4. Scientific Seminars in the Railway Research Institute, September – December 2016

Iwona Wróbel

keywords: scientific seminar, High Speed Rail, timber sleepers, European Rail Traffic Management System, European Train Control System

summary

EXTERNAL PUBLICATIONS

1. Lodz Railway Node – Existing State and Development Prospects

Andrzej Massel, Janusz Poliński

keywords: railway node, agglomeration railway, multimodal node, agglomeration transport

summary

2. Passenger Information in Railways

Janusz Poliński

keywords: passenger information, railway station, visual message, sound message, tactile message

summary