ZESZYT 149

ARTYKUŁY

1.Udział Instytutu Kolejnictwa w opracowaniu wymagań technicznych oraz sprawdzeniu ich spełnienia dla symulatora lokomotyw EP09 i EU44 spółki PKP Intercity S.A.

Adam Dąbrowski

słowa kluczowe: lokomotywa, symulator, wirtualna rzeczywistość

streszczenie pełny tekst  

2. Badania spiekanych okładzin hamulcowych do pociągów dużych prędkości.

Jacek Kukulski

słowa kluczowe: transport kolejowy, pociągi dużych prędkości, spiekane okładziny hamulcowe, stanowisko badawcze

streszczenie pełny tekst  

3. Kable i przewody elektryczne przeznaczone do taboru szynowego.

Damian Majchrzyk, Izabela Tarka

słowa kluczowe: kable i przewody elektryczne, bezpieczeństwo pożarowe, właściwości ogniowe, metodyki badawcze

streszczenie pełny tekst  

4. Wymagania dotyczące środków do smarowania rozjazdów kolejowych.

Danuta Milczarek, Elżbiet Naduk

słowa kluczowe: smar, właściwości fizykochemiczne, biodegradowalność, rozjazd kolejowy

streszczenie    pełny tekst  

5. Dostępność oferty Express InterCity Premium dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Janusz Poliński, Krzysztof Ochociński, Piotr Gondek

słowa kluczowe: przewozy osób, oferta przewozowa, osoba niepełnosprawna, dostępność

streszczenie pełny tekst  

6. Dopuszczenie do użytkowania w radiołączności kolejowej w Polsce nowych radiotelefonów VHF.

Marek Sumiła

słowa kluczowe: certyfikacja, radiołączność kolejowa, radiotelefon VHF

streszczenie pełny tekst  

INFORMACJE O PRACACH

1. Doradztwo w procesie organizacji kolejowych przewozów osób w roku 2014 – województwo lubelskie.

Szymon Klemba

słowa kluczowe: transport kolejowy, rozkład jazdy

streszczenie pełny tekst  

2.Udział Instytutu Kolejnictwa w europejskim projekcie NEAR2 w 7. Programie Ramowym.

Magdalena Garlikowska

słowa kluczowe: korytarz euroazjatycki, badawcza sieć kolejowa, sieć doskonałości

streszczenie    pełny tekst  

3. Udział Instytutu Kolejnictwa w europejskim projekcie EUREMCO w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej.

Witold Olpiński

słowa kluczowe:kompatybilność elektromagnetyczna, EMC, obwody torowe, 7 PR, EUREMCO

streszczenie    pełny tekst  

4. Wdrożenie systemu klasy ERP w Instytucie Kolejnictwa

Michał Rudowski
słowa kluczowe: system ERP, Instytut Kolejnictwa, finanse i księgowość, kadry i płace, środki trwałe

streszczenie    pełny tekst  


5. Próby eksploatacyjne pojazdu szynowo-drogowego typu Lok 22.520

Paweł Winciorek
słowa kluczowe:transport kolejowy, próby eksploatacyjne, pojazd szynowo-drogowy
streszczenie    pełny tekst  


INFORMACJE O WYDARZENIACH

1. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Najnowsze technologie w transporcie szynowym”.

Renata Barcikowska

słowa kluczowe: transport kolejowy, nowoczesne technologie

streszczenie pełny tekst  

2. Polsko-niemiecki tydzień kooperacyjny w branży kolejowej: 22–26.06.2015 r.


Magdalena Garlikowska

słowa kluczowe: współpraca polsko-niemiecka, przemysł kolejowy, interoperacyjność kolei

streszczenie    pełny tekst  

3. Instytut Kolejnictwa uhonorowany wyróżnieniem Ministra Gospodarki za innowacyjność

Elżbieta Langa

słowa kluczowe: transport szynowy, Instytut Kolejnictwa, innowacyjność, Kongres Kolejowy, nagroda Ministra Gospodarki

streszczenie    pełny tekst  

ARTICLES

1. Participation of the Railway Research Institute in Development of Technical Requirements and Verification of their Performance for the EP09 and EU44 PKP Intercity S.A. Locomotives Simulator

Adam Dąbrowski

keywords: locomotive, simulator, virtual reality

summary

2. Dynamometer Test of Sintered Disc Brake Pads for the High Speed Trains

Jacek Kukulski

keywords: railway transport, high speed trains, sinter disc brake pads, brake stand

summary

3. . Electric Cables and Wires for Rolling Stock

Damian Majchrzyk, Izabela Tarka

keywords: electric cables and wires, fire safety, fire behav-ior, test methods

summary

4. Requirements for the Spreads of Railway Turnouts

Danuta Milczarek, Elżbiet Naduk

keywords:lubricant, physicochemical properties, biode-gradability, railway turnout

summary

5.Availability of the „Express InterCity Premium” Offer for People with Reduced Mobility (PRM)

Janusz Poliński, Krzysztof Ochociński, Piotr Gondek

keywords: transportation of people, transport offer, dis-abled person, availability

summary

6. Issues of Approval Into Service the New VHF Radios for the Needs of Railway Radio Communica-tion in Poland
Marek Sumiła

keywords: certification, railway radio communication, VHF radio

summary

RESEARCH INFORMATION

1. Consulting in the Organization of Railway Passenger Transport in Lubelskie Voivodeship in 2014

Szymon Klemba

keywords: railway transport, timetable

summary

2. Participation of the Railway Research Institute in the European Project NEAR2 in the 7th Framework Programme

Magdalena Garlikowska

keywords: Trans-Eurasian Corridor, Rail Research Network, Network of Excellence

summary

3.The Participation of the Railway Re-search Institute in the European Project EUREMCO within the 7th EU Framework Programme

Witold Olpiński

keywords: Electromagnetic Compatibility, EMC, track cir-cuits, 7th Framework Programme, EUREMCO

summary

4. Implementation of the ERP System at the Railway Research Institute

Michał Rudowski

keywords:ERP system, Railway Research Institute, finance and accounting, HR, asset management

summary

5. Operating Tests of Rail-road Vehicle Type Lok 22.520

Paweł Winciorek

keywords:railway transport, service tests, rail-road vehicle

summary

RECENT EVENTS

1. The 4th International Conference on Advanced Rail Technologies

Renata Barcikowska

keywords: science, rail transport, advanced technologies

summary

2. Polish-German Week of Coop-eration in Rail Industry: 22–26.06.2015

Magdalena Garlikowska

keywords: Polish-German cooperation, railway industry, interoperability of the rail system

summary

3. The Railway Research Institute Received the Award of the Minister for Innovativeness

Elżbieta Langa

keywords: railway transport, Railway Research Institute, in-novativeness, Railway Congress, award of the Minister for Economy

summary