POIR 04.01.01.00-0005/17

POIR 04.01.01.00-0005/17

Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

 

Tytuł projektu

Standaryzacja wybranych interfejsów komputerowych urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym (srk)

Beneficjent

Konsorcjum: Instytut Kolejnictwa; Rail-Mil Computers Sp. z o.o. Sp. k.

Cel projekt

Celem zaplanowanego projektu będzie opracowanie, w oparciu o badania, specyfikacji i wymagań dla interfejsów stosowanych w komputerowych urządzeniach srk, bkjp i CUiD, które będą stanowić standard umożliwiający powiązanie elementów systemu różnych producentów oraz różnych typów. Rezultaty projektu dedykowane będą do zastosowania na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK (a także potencjalnie przez innych zarządców infrastruktury) wraz z dokumentacją zawierającą opis standardów, wytycznych stosowania i projektowania tych interfejsów. Projekt umożliwi wdrożenie standaryzowanej specyfikacji interfejsów na całej sieci kolejowej w Polsce we wszystkich komputerowych systemach sterowania i kierowania ruchem kolejowym oraz systemach towarzyszących srk. Rezultatem wdrożenia projektu będzie rozwiązanie zupełnie nowe na rynku polskim - nie ma do tej pory opracowanych standardowych interfejsów umożliwiających powiązanie komputerowych systemów srk różnych producentów. Projekt wpisuje się w światowe trendy standaryzacji interfejsów i reprezentuje podejście wspólnej inicjatywy wielu producentów i zarządców infrastruktury. Proponowane rozwiązanie standardowych interfejsów jest znacząco ulepszone w stosunku do konkurencyjnych modeli powiązania urządzeń i systemów, w których każdy z producentów oferuje własne rozwiązania sprzętowe i programowe interfejsów, zapewniając pełną współpracę de facto tylko między swoimi własnymi systemami.

Wartość projektu

5 994 407,98 PLN

Wartość wkładu UE

2 434 842,74 PLN