RPMA.01.01.00-14-E210/20-00 ZAKUP I MODERNIZACJA NOWOCZESNEJ APARATURY BADAWCZO-LABORATORYJNEJ DO LABORATORIUM BADAŃ TABORU INSTYTUTU KOLEJNICTWA W WARSZAWIE

 

 

Zakup i modernizacja nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej do Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa w Warszawie

Działanie1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych

Tytuł projektu

Zakup i modernizacja nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej do Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa w Warszawie

Beneficjent

Instytut Kolejnictwa

Cel projektu

Celem projektu jest unowocześnienie i osiągnięcie wyższej jakości badań odpowiadającym standardom unijnym oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki w obszarze badań elementów taboru oraz infrastruktury transportu szynowego.
W ramach projektu Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa zostanie doposażone w aparaturę laboratoryjno-badawczą, urządzenia oraz podzespoły. Dodatkowo zmodernizowane i doposażone  zostanie stanowisko hamulcowe do badań par ciernych hamulca kolejowego.
W ramach projektu prowadzone będą badania elementów taboru kolejowego w zakresie badań tribologicznych:

  • opracowanie nowego systemu monitoringu i diagnostyki elementów wyposażenia stanowiska dynamometrycznego;
  • opracowanie systemu programowania stanowiska z możliwością importu plików wsadowych (np. dotyczących wymagań trasy kolejowej, profil itp.);
  • opracowanie systemu rejestracji i obróbki danych pomiarowych z badań;
  • opracowanie systemu sterowania i kontroli stanowiska dynamometrycznego;
  • opracowanie systemu zraszania par ciernych hamulca symulujących zachowanie się tych elementów podczas badań w warunkach mokrych jak i zimowych.

Wartość projektu

5 256 651,60 PLN

Wartość wkładu UE

2 751 960,00 PLNFilm promocyjny

 

Film promocyjny

RPMA.01.01.00-14-E210/20

Zakup i modernizacja nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej

do Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa w Warszawie

 

 


Budynek 5 Hamownia Tablica informacyjna LW
Tablica RPO wejście główne IK
Wejście do Laboratorium Badań Taboru (LW) - Budynek 5