PROJEKT RPMA.01.01.00-14-013/10

NOWOCZESNE LABORATORIA BADAWCZE W INSTYTUCIE KOLEJNICTWA

Instytut Kolejnictwa jest jednostką naukowo-badawczą, a także prekursorem w Polsce działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej w transporcie szynowym. Posiada największe w kraju doświadczenie w tej dziedzinie. Projekt zakłada adaptację pomieszczeń laboratorium oraz wyposażenie go w nowoczesną aparaturę badawczą. Dostosowanie pracowni obejmować będzie: montaż przegród, ułożenie płytek posadzkowych, montaż drzwi, wykonanie instalacji elektrycznej, wymianę okien, montaż wentylacji oraz instalacji wodno-ściekowej. Zakupiona aparatura umożliwi prowadzenie badań związanych z charakterystyką palno-dymową materiałów konstrukcyjnych i wyposażeniowych stosowanych w taborze szynowym. W ramach projektu powstaną stanowiska badawcze, które umożliwią przeprowadzanie badań na zgodność z normą EN 45 545. Instytut nawiąże również współpracę z jednostkami naukowymi z całej Europy w ramach prowadzonych badań, a ich wyniki będą udostępniane zagranicznym przedsiębiorcom.

Tytuł projektu: Zakup nowoczesnej aparatury badawczej do Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa w Warszawie
Całkowita wartość projektu: 3 675 318,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 550 765,00 zł
Beneficjent: Instytut Kolejnictwa
Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego


Zakupiona Aparatura Badawcza


27.09.2011r. Podpisanie umowy

27 września 2011 r. w urzędzie marszałkowskim została podpisana umowa na realizację inwestycji pt. „Zakup nowoczesnej aparatury badawczej do Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa w Warszawie” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu „1RPOWM” Działanie 1.1” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Nr projektu RPMA.01.01.00-14-013/10.

Projekt ma charakter badawczo-rozwojowy. Jego przedmiotem jest zakup nowoczesnej i zgodnej z aktualnymi trendami europejskimi (pr EN 45545) aparatury do badania właściwości palno-dymowych materiałów oraz dostosowanie do ich wymogów pomieszczeń laboratoryjnych.

Nowe wyposażenie umożliwi Instytutowi kontynuację badań na rzecz bezpieczeństwa  pożarowego  w transporcie szynowym, których Instytut jest prekursorem w Polsce. Wdrożenie nowych metod badawczych przyczyni się do rozwoju nowoczesnych technologii badawczych, których wyniki będą mogły zaowocować nowymi technologiami nowych bezpiecznych i innowacyjnych materiałów niemetalowych przeznaczonych do budowy oraz wyposażenia pojazdów transportu szynowego. Stosowanie materiałów trudno zapalnych, ograniczających rozprzestrzenianie się ognia dymu jest bowiem, najważniejszym elementem skutecznej ochrony przeciwpożarowej.

 


dla rozwoju Mazowsza

 

 

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu”