MOBILNY SYSTEM RADIOGRAFICZNEJ (RADIOLOGICZNEJ) KONTROLI SZYN O PROFILU R60E LUB E2 NA LINIACH KOLEJOWYCH PKP PLK

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

BRIK2/0031/2022

Program: Wspólne Przedsięwzięcie NCBIR-PKP PLK S.A. polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej BRIK II

 

Tytuł projektu

Mobilny system radiograficznej (radiologicznej) kontroli szyn o profilu R60E lub E2 na liniach kolejowych PKP PLK

Beneficjent

Instytut Kolejnictwa,  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Cel projekt

Celem projektu jest opracowanie prototypu innowacyjnego urządzenia (skanera RTG) do terenowego wykonywania badań radiograficznych szyn R60E1 lub R60E2 na liniach kolejowych PKP PLK z uwzględnieniem aspektów maksymalnego dostosowania mobilności urządzenia do wymogów i specyfiki pracy na liniach otwartych. Realizacja projektu będzie uwzględniała obecnie obowiązujące przepisy prawa atomowego w Polsce oraz przepisy i instrukcje PKP PLK. Projekt będzie uwzględniał aspekty innowacyjności metody badawczej jak również funkcjonalności i mobilności rozwiązania. W ramach projektu dobrane zostanie właściwe źródło promieniowania i detektory obrazujące. Optymalizacja sposobu prowadzenia badań szyn przy użyciu wytypowanych komponentów, będzie podstawą do opracowania instrukcji wykonywania badań dla użytkownika końcowego. Planowane opracowanie głowicy źródła promieniowania jonizującego i zastosowane w niej rozwiązania zagwarantują: energię zapewniającą odpowiednią penetrację badanych profili szyn i bezpieczeństwo personelu wykonującego pomiary. Jednym z zadań projektu będzie przeprowadzenie testów w torze dla szyn R60E1 i E2, złączy szynowych, dodatkowo przewiduje się przeprowadzenie weryfikacji oddziaływania promieniowania na wrażliwą/kluczową infrastrukturę kolejową, systemów SHP, DSAT, balis, itp. Innowacyjność w projekcie będzie obejmowała mobilność urządzenia do badań jak również mobilność całej jednostki pomiarowej poprzez odpowiednie wyposażenie samochodu technicznego, przygotowanego do prowadzenia badań radiograficznych w terenie, na liniach kolejowych PKP PLK. Zaprojektowany zostanie dodatkowo system transportu urządzenia od samochodu do miejsca badania, zoptymalizowany pod kątem szybkości przygotowania stanowiska do badań. W urządzeniu zastosowane zostaną panele rejestrujące promieniowania rentgenowskie gwarantujące uzyskanie dobrej jakości obrazu (to obniży koszty badania i skróci czas jego wykonywania w porównaniu z klasyczną rejestracją na błonach fotograficznych).

Wartość projektu

8 709 323,30 PLN

Wartość dofinansowania

4 354 661,66 PLN