WYDAWNICTWA

czasopisma

"Problemy Kolejnictwa"

Czasopismo naukowe wydawane od ponad pięćdziesięciu lat. Przedstawia aktualne zagadnienia techniczne, organizacyjne i ekonomiczne z dziedziny kolejnictwa. Problemowe ujęcie tematów wyróżnia Problemy Kolejnictwa na rynku wydawniczym. Wszystkie zamieszczane artykuły są recenzowane i nie mogą być wcześniej publikowane w innych czasopismach.

Problemy Kolejnictwa aspirują do miana czasopisma upowszechniającego osiągnięcia naukowe i techniczne w zakresie budowy kolei, rozwoju techniki i technologii oraz organizacji przewozów mając na celu rozwój transportu kolejowego w Polsce.

Problemy Kolejnictwa objęte  są patronatem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Artykuły naukowe i streszczenia artykułów dostępne są na stronie czasopisma: http://www.problemykolejnictwa.pl


Tam też znajdują się informacje o redakcji, procedurze recenzyjnej oraz wytyczne dla autorów.

ISSN 0552-2145 wersja papierowa - podstawowa.

 

"Prace Instytutu Kolejnictwa" Prace IK

Czasopismo służące upowszechnianiu wyników prac badawczych i rozwojowych prowadzonych w IK oraz osiągnięć naukowych i zawodowych pracowników. Prezentuje artykuły z zakresu transportu szynowego, a także publikacje o charakterze informacyjnym. Omawia nowe rozwiązania w obszarach objętych zakresem działalności Instytutu, współpracę w ramach europejskiej przestrzeni badawczej, działania prenormatywne w zakresie elementów infrastruktury transportu szynowego, procesów transportowych i bezpieczeństwa przewozów, a także wyniki prowadzonej działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej. Prezentuje osiągnięcia badawcze IK i jego pracowników, wyniki współpracy międzynarodowej, działalność publikacyjną, udział w sympozjach, seminariach i konferencjach.

ISSN 2083-9324  przejdź do: Prace Instytutu Kolejnictwa

Kontakt

 

Informacje o prenumeracie i sprzedaży czasopism i książek:

Bożena Kowalska

tel.: +48 22 47 31 478

e-mail: bkowalska@ikolej.pl


15.12.2023

Prace Instytutu Kolejnictwa Zeszyt Nr 174

Artykuły i informacje publikowane w czasopiśmie dotyczą szeroko rozumianych problemów technicznych i ekonomicznych transportu szynowego.  [more]


03.01.2022

Railway safety, security and cybersecurity. Comprehensive approach to safety of the guided transport systems.

Od początku istnienia transportu kolejowego, przemieszczaniu dużych mas z rozsądną prędkością towarzyszyło przestrzeganie wielu zasad bezpieczeństwa. Od samego początku szczególną rolę odgrywała...  [more]


03.01.2022

BADANIA NAUKOWE DLA ROZWOJU TRANSPORTU SZYNOWEGO Młoda kadra Instytutu Kolejnictwa w realizacji projektów badawczych

Działalność naukowa Instytutu Kolejnictwa jest prowadzona w ramach licznych projektów badawczych. Obejmuje szeroki zakres prac z obszaru transportu szynowego. Efektywna realizacja zadań wymaga...  [more]


03.01.2022

TRANSFORMACJA MIEJSKIEGO TRANSPORTU ELEKTRYCZNEGO NA UKRAINIE PO 1991 ROKU

Przygotowana przez polsko-ukraiński zespół autorów monografia, dotycząca transformacji systemów miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie po 1991 roku, jest pierwszym tego typu kompleksowym...  [more]


28.10.2021

Overview of the Key Electromagnetic Compatibility Issues in High-Speed Rail Direct-Current Traction Operation

dr. inż. Andrzej Białoń i prof. dr. inż. Victora G. Sychenki   [more]