ZESZYT 169

ARTYKUŁY

 

1. Możliwości techniczne i organizacyjne redukujące zużycie paliwa w transporcie kolejowym

Marceli Lalik

Słowa kluczowe: transport kolejowy, napęd pojazdu, olej napędowy

streszczenie pełny tekst

 

2. Autokuszetki – propozycja reaktywacji oferty

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: transport kolejowy, elektromobilność, autokuszetka, nowa oferta przewozowa kolei

streszczenie pełny tekst

 

3. Muzeum Kolejnictwa – jakie, gdzie i kiedy?

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: transport kolejowy, muzeum kolejnictwa, dziedzictwo kulturowe

streszczenie pełny tekst

 

 

INFORMACJE O PRACACH

4. Północna Kolej Aglomeracyjna

Iwona Wróbel

Słowa kluczowe: projekty infrastrukturalne, budowa linii kolejowych, modernizacja, kolej aglomeracyjna, przewozy aglomeracyjne

streszczenie pełny tekst

 

 

INFORMACJE O WYDARZENIACH

5. Pociąg Europejskiego Roku Kolei

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: transport kolejowy, europejski rok kolei, Express Łączący Europę

streszczenie pełny tekst

 

6. Jubileuszowa XX konferencja naukowo-techniczna „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” NOVKOL’21

Agata Pomykała

Słowa kluczowe: transport publiczny, transport szynowy, kolej

streszczenie pełny tekst

 

7. Konferencja „Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów” PublicTrans 2021

Agata Pomykała

Słowa kluczowe: transport, transport miejski, metro, kolej

streszczenie pełny tekst

 

8. Program poprawy infrastruktury przystanków kolejowych

Iwona Wróbel

Słowa kluczowe: program rządowy, infrastruktura kolejowa, przystanek osobowy

streszczenie pełny tekst

 

 

ARTICLES

1. Technical and Organisational Possibilities to Reduce Fuel Consumption

in Railway Transport

Marceli Lalik

Keywords: railway transport, vehicle traction, diesel fuel

summary

 

2. Autorack – a Proposal to Reactivate the Offer

Janusz Poliński

Keywords: rail transport, electromobility, autorack, new rail transport offer

summary

 

3. Railway Museum – What, Where and When?

Janusz Poliński

Keywords: rail transport, railway museum, cultural heritage

summary

 

 

RESEARCH INFORMATION

4. Northern Agglomeration Railway

Iwona Wróbel

Keywords: infrastructure projects, construction of railway lines, modernization, agglomeration railway, agglomeration transport

summary

 

 

RECENT EVENTS

5. European Year of Rail Train

Janusz Poliński

Keywords: rail transport, European Year of Rail, Connecting Europe Express

summary

 

6. XX Jubilee Scientific and Technical Conference NOVKOL’21„Modern Technologies and Management Systems for Rail Transport”

Agata Pomykała

Keywords: public transport, rail transport, railways

summary

 

7. Conference PublicTrans 2021: “Integrated Public Transport in Service of Cities and Regions”

Agata Pomykała

Keywords: transport, urban transport, metro, railways

summary

 

8. Railway Stops Infrastructure Improvement Program

Iwona Wróbel

Keywords: government program, railway infrastructure, passenger stop

summary

 

 

STRESZCZENIA

STRESZCZENIA

SUMMARIES

SUMMARIES