ZESZYT 166

Artykuły


1. Poprawa dostępności w transporcie kolejowym – projekt In2Stempo

Przemysław Brona, Iwona Wróbel

Słowa kluczowe: dostępność, infrastruktura kolejowa, transport kolejowy, styk peron-pociąg, niepełnosprawni

streszczenie pełny tekst

 

2. Badania stanowiskowe par ciernych hamulca kolejowego na obciążenia termiczne

Jacek Kukulski

Słowa kluczowe: badania dynamometryczne, pary cierne, obciążenia termiczne

streszczenie pełny tekst

 

3. Sensory laserowe w identyfikacji ruchomych obiektów

Jarosław Moczarski

Słowa kluczowe: identyfikacja obiektów, sensory laserowe, ocena kształtu i położenia, rozpoznawanie taboru i ładunków

streszczenie pełny tekst

 

4. Badania łapek sprężystych typu SB

Małgorzata Ostromęcka

Słowa kluczowe: łapki sprężyste typu SB, badania kwalifikacyjne

streszczenie pełny tekst

 

5. Pojazdy do diagnostyki infrastruktury drogi kolejowej w Niemczech

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: transport kolejowy, koleje DB AG, diagnostyka infrastruktury, wagony pomiarowe

streszczenie pełny tekst

 

6. Badania klimatyczne urządzeń kolejowych

Marek Sumiła, Monika Kochaniak

Słowa kluczowe: badania dopuszczające, badania klimatyczne, komora klimatyczna

streszczenie pełny tekst

 

7. Kierunki zmian polskiej infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego – część II

Iwona Wróbel

Słowa kluczowe: infrastruktura, linie kolejowe, system transportowy, programy rozwoju, inwestycje infrastrukturalne

streszczenie pełny tekst

 

 

INFORMACJE O WYDARZENIACH

8. Transformacja cyfrowa kolei rosyjskich (RŻD)

Janusz Poliński

Słowa kluczowe: transformacja cyfrowa, koleje rosyjskie

streszczenie pełny tekst

 

 

ARTICLES

1. Improvement of Accessibility to Railway Transport – the In2Stempo Project

Przemysław Brona, Iwona Wróbel

Keywords: accessibility, railway infrastructure, railway transport, platform-train interface, disabled

streszczenie

 

2. Bench Test of Railway Friction Pair to Thermal Load

Jacek Kukulski

Keywords: dynamometer tests, friction pair, thermal load

streszczenie

 

3. Laser Sensors in the Identification of Moving Objects

Jarosław Moczarski

Keywords: object identification, laser sensors, evaluation of the shape and position, recognition of rolling stock and loads

streszczenie

 

4. Tests of SB-type Spring Clip

Małgorzata Ostromęcka

Keywords: SB-type spring clip, approval tests

streszczenie

 

5. Vehicles for Diagnostics of Railway Infrastructure in Germany

Janusz Poliński

Keywords: rail transport, DB AG railways, infrastructure diagnostics, measurement wagons

streszczenie

 

6. Climatic Tests of Railway Equipment

Marek Sumiła, Monika Kochaniak

Keywords: approval tests, climate tests, environmental chamber

streszczenie

 

7. Directions of Changes in Polish Transport Infrastructure, with Particular Emphasis on Rail Transport – Part II

Iwona Wróbel

Keywords: infrastructure, railway lines, transport system, development programs, infrastructure investments

streszczenie

 

 

RESEARCH EVENTS

 

8. Digital Transformation of the Russian Railways (RŻD)

Janusz Poliński

Keywords: digital transformation, Russian Railways

streszczenie

 

 

STRESZCZENIA

SUMMARIES