ZESZYT 162

ARTYKUŁY

1. Przenośne ramię pomiarowe do wykonywania dokładnych pomiarów wymiarów geometrycznych elementów konstrukcyjnych

Andrzej Aniszewicz

Słowa kluczowe: ramię pomiarowe, pomiary, zestaw kołowy, wózek, koło, układ biegowy, zużycie zestawów kołowych

streszczenie pełny tekst

 

2. Metody i techniki wyceny i oceny ryzyka w transporcie kolejowym ze szczególnym uwzględnieniem metody FMEA

Magdalena Garlikowska, Piotr Gondek

Słowa kluczowe: ocena ryzyka, transport kolejowy, FMEA

streszczenie pełny tekst

 

3. Certyfikacja i badania sygnalizatorów świetlnych

Barbara Kabacińska, Krzysztof Olszewski

Słowa kluczowe: sygnalizator świetlny, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, przekaźnik kontrolny, obwód świateł sygnalizatora

streszczenie pełny tekst

 

4. Odchylenie poprzeczne przewodów jezdnych sieci trakcyjnej pod wpływem wiatru

Marek Kaniewski, Paulina Bielska

Słowa kluczowe: sieć trakcyjna, TSI „Energia”, odchylenie poprzeczne przewodu jezdnego

streszczenie pełny tekst

 

5. Określanie „typu” pojazdu kolejowego w ramach weryfikacji WE podsystemu „tabor”

Marceli Lalik

Słowa kluczowe: transport kolejowy, TSI, typ pojazdu, weryfikacja WE

streszczenie pełny tekst

 

6. Innowacyjne dworce kolejowe w obsłudze podróżnych

Janusz Poliński, Krzysztof Ochociński

Słowa kluczowe: transport kolejowy, stacja pasażerska, systemowy dworzec kolejowy

streszczenie pełny tekst

 

 

INFORMACJE O PRACACH

7. Ocena wpływu składu systemu lakierniczego na jego właściwości ogniowe i użytkowe

Jolanta Radziszewska-Wolińska

Słowa kluczowe: PN-EN 45545-2, bezpieczeństwo pożarowe taboru szynowego, powłoki lakierowe

streszczenie pełny tekst

 

8. Standardy i jakość usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym

Iwona Wróbel

Słowa kluczowe: jakość usług przewozowych, kolejowe przewozy pasażerskie, publiczny transport zbiorowy

streszczenie pełny tekst

 

9. Weryfikacja i aktualizacja Planu transportowego

Iwona Wróbel

Słowa kluczowe: plan transportowy, publiczny transport zbiorowy, przewozy międzywojewódzkie, przewozy międzynarodowe

streszczenie pełny tekst

 

 

INFORMACJE O WYDARZENIACH

10. Konferencja „Rola kolei w poprawie dostępności transportowej regionów”

Agata Pomykała

Słowa kluczowe: transport, kolej, rozwój gospodarczy, dostępność transportowa, region

streszczenie pełny tekst

 

11. IV konferencja naukowo-techniczna „IT w transporcie szynowym”

Michał Rudowski

Słowa kluczowe: polityka IT, transport szynowy, nowe technologie, IV Pakiet Kolejowy, cyberbezpieczeństwo

streszczenie pełny tekst

 

 

INFORMACJE O PUBLIKACJACH

12. Monografia „High-Speed Rail in Poland. Advances and Perspectives”

Agata Pomykała

Słowa kluczowe: transport, rozwój gospodarczy, koleje dużych prędkości

streszczenie pełny tekst

 

 

ARTICLES

1. A Portable Measuring Arm for Performing Accurate Measurements of the Geometric Dimensions of Construction Elements

Andrzej Aniszewicz

Keywords: measuring arm, measurements, wheelset, bogie, wheel, running gear, wear of wheelsets

summary

 

2. Methods and Techniques of Valuation and Risk Assessment in Railway

Transport with Particular Emphasis on the FMEA Method

Magdalena Garlikowska, Piotr Gondek

Keywords: risk assessment, railway transport, FMEA

summary

 

3. Certification and Testing of Railway Light Signals

Barbara Kabacińska, Krzysztof Olszewski

Keywords: the light signal, railway traffic control devices, evaluation relay closes, signal light circuit

summary

 

4. Contact Wire Lateral Deviation of Overhead Contact Line System under

the Influence of the Wind

Marek Kaniewski, Paulina Bielska

Keywords: overhead contact line, Technical Specification for Interoperability relating to “Energy”, lateral deviation of the contact wire

summary

 

5. Specifying the “Type” of a Railway Vehicle as Part of the EC Verification of

the Rolling Stock Subsystem

Marceli Lalik

Keywords: rail transport, TSI, vehicle type, EC verification

summary

 

6. Passenger Service in Innovative Train Stations

Janusz Poliński, Krzysztof Ochociński

Keywords: rail transport, passenger station, system railway station

summary

 

 

RESEARCH INFORMATION

7. Assessment of the Impact of the Paint System Composition on Its Fire and Performance Properties

Jolanta Radziszewska-Wolińska

Keywords: PN-EN 45545-2, fire safety of rolling stock, paint coatings

summary

 

8. Standards and Quality of Transport Services in Public Transport

Iwona Wróbel

Keywords: quality of transport services, railway passenger transport, public transport

summary

 

9. Verification and Update of the Transport Plan

Iwona Wróbel

Keywords: transport plan, public transport, inter-voivodeship transport services, international transport

summary

 

 

RECENT EVENTS

10. Conference “The Role of Railways in Improving the Transport Accessibility

of Regions”

Agata Pomykała

Keywords: transport, railways, economic development, transport accessibility, region

summary

 

11. 4th Scientific and Technical Conference “IT in Railway Transport”

Michał Rudowski

Keywords: IT policy, railway transport, new technologies, cyber security, 4th Railway Package

summary

 

 

INFORMATION ON PUBLICATIONS

12. Monograph “High-Speed Rail in Poland. Advances and Perspectives”

Agata Pomykała

Keywords: transport, economic development, high speed railways

summary

 

 

SUMMARIES

STRESZCZENIA