ZESZYT 161

ARTYKUŁY

1. Ochrona odgromowa stacjonarnych obiektów kolejowych. Część 2. Ochrona wewnętrzna – ogólne zasady projektowania

Łukasz John, Artur Dłużniewski

Słowa kluczowe: wewnętrzna ochrona odgromowa, ochrona przeciwprzepięciowa, strefowa ochrona przeciwprzepięciowa, udar elektryczny

streszczenie pełny tekst

 

2. Układ sieci kolejowych TEN-T/RFC a możliwość utworzenia szybkiego połączenia kolejowego Warszawa – Budapeszt

Ivana Martinčević, Adam Dąbrowski

Słowa kluczowe: koleje dużych prędkości, sieć TEN-T, Grupa Wyszehradzka (V4)

streszczenie pełny tekst

 

3. Osiadania podtorza gruntowego

Eugeniusz Skrzyński

Słowa kluczowe: infrastruktura kolejowa, podtorze gruntowe, osiadania

streszczenie pełny tekst

 

4. Wagony do przewozu płynnego żużla

Paweł Winciorek

Słowa kluczowe: transport kolejowy, kolejowy transport wewnątrz zakładowy, wagony kolejowe

streszczenie pełny tekst

 

 

INFORMACJE O WYDARZENIACH

5. Międzynarodowa konferencja „Wyzwania mobilności dla przyszłego społeczeństwa”

Magdalena Garlikowska

Słowa kluczowe: debata, mobilność, transport kolejowy

streszczenie pełny tekst

 

6. Udział Instytutu Kolejnictwa w VIII Kongresie Kolejowym 2018

Iwona Wróbel

Słowa kluczowe: kolejnictwo, kongres

streszczenie pełny tekst

 

 

POSTERY Z KONFERENCJI

1. Badania zakłóceń pochodzących od przepięć w sieci trakcyjnej i wyładowań atmosferycznych

Dominik Adamski, Krzysztof Ortel, Łukasz Zawadka

 

2. Jednolita metoda badania kompatybilności elektromagnetycznej pomiędzy taborem a systemami detekcji

Dominik Adamski, Krzysztof Ortel, Łukasz Zawadka

 

3. Wzorcowanie specjalistycznych przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w kolejnictwie

Klaudia Bednaruk

 

4. Zastosowanie numerycznych symulacji do badania wpływu sztywności przyrządu do pomiaru średnicy okręgu tocznego kół zestawów kołowych na dokładność wykonywanych pomiarów

Andrzej Aniszewicz

 

5. Wykonywanie dokładnych pomiarów wymiarów geometrycznych elementów infrastruktury kolejowej z użyciem przenośnego współrzędnego 6-osiowego ramienia pomiarowego

Andrzej Aniszewicz

 

6. Nowoczesne technologie a wzrost przewozów pasażerskich

Magdalena Garlikowska

 

 

ARTICLES

1. Protection Against Lightning of Stationary Railway Facilities. Part 2. Internal Protection – General Principles of Design

Łukasz John, Artur Dłużniewski

Keywords: internal lightning protection, surge protectors, lightning protection zone, electric surge

summary

 

2. Layout of TEN-T / RFC Rail Networks and the Possibility of Establishing a High Speed Rail Connection Warsaw – Budapest

Ivana Martinčević, Adam Dąbrowski

Keywords: high speed rail, TEN-T Core Network Corridors, Visegrad Group (V4)

summary

 

3. Subsidence of Soil Track Bed

Eugeniusz Skrzyński

Keywords: railway infrastructure, soil subsidence, settlements

summary

 

4. Railway Wagons for Transporting Liquid Slag

Paweł Winciorek

Keywords: railway transport, internal railway transport, freight wagon

summary

 

RECENT EVENTS

5. Global Debate on Mobility Challenges for the Future Society

Magdalena Garlikowska

Keywords: debate, mobility, rail transport

summary

 

6. Participation of the Railway Research Institute in the Railway Congress 2018

Iwona Wróbel

Keywords: debate, mobility, rail transport

summary

 

POSTERS

1. Investigations of disturbances from overvoltages and lightning strikes in the catenary

Dominik Adamski, Krzysztof Ortel, Łukasz Zawadka

Poster


2. Unified verification method of electromagnetic compatibility between rolling stock and train detection systems

Dominik Adamski, Krzysztof Ortel, Łukasz Zawadka

Poster


3. Calibration of specialised measuring instruments utilized in railway transport

Klaudia Bednaruk

Poster


4. Application of numerical simulations to test the influence of the stiffness of the device for the measurement of the diameter of the rolling circle of the wheelsets on the accuracy of performed measurements

Andrzej Aniszewicz

Poster


5. Performance of accurate measurements of dimension of geometrical elements of railway infrastructure with portable coordinate 6-axis measuring arm

Andrzej Aniszewicz

Poster


6. Modern technologies vs the growth of passenger transport

Magdalena Garlikowska

Poster


SUMMARIES

STRESZCZENIA