ANALIZY I OPINIE

Instytut Kolejnictwa w formie analiz i opinii wspiera organy/podmioty finansujące, nadzorujące i eksploatujące infrastrukturę kolejową i tabor kolejowy tworząc np. opinie dla potrzeb uzyskiwania świadectw typu wydawanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, raporty dla potrzeb Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, analizy transportowe dla potrzeb organizatorów przewozów, publicznie dostępne standardy dla potrzeb bezpieczeństwa, interoperacyjności oraz spójności nowych i istniejących rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych.

UWAGA: Instytut Kolejnictwa nie udziela konsultacji oraz nie prowadzi doradztwa technicznego w zakresie, w którym prowadzi procesy oceny zgodności typu, oceny zgodności z typem, oceny zgodności WE składników interoperacyjności, czy weryfikacji WE podsystemów strukturalnych współtworzących/stanowiących infrastrukturę kolejową i/lub tabor kolejowy.