06.06.2011 10:26

Szkolenie pt. „Logistyka procesu przewozowego”

W dniach 6-13 czerwca b.r. zespół Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa przeprowadził szkolenie pt. „Logistyka procesu przewozowego” dla przedstawicieli kolei mongolskich (УланБаторкая железная дорога).


W dniach 6-13 czerwca b.r. zespół Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa przeprowadził szkolenie pt. „Logistyka procesu przewozowego” dla przedstawicieli kolei mongolskich (УланБаторкая железная дорога).

 

Szkolenie zostało podzielone na sześć bloków tematycznych:

- Organizacja transportu kolejowego,

- Procesy logistyczne / przewozowe,

- Interoperacyjność,

- Transport intermodalny,

- Modelowanie procesów logistycznych,

- Transport w miastach i aglomeracjach.

 

Szkolenie odbyło się w języku rosyjskim z uczestnictwem tłumacza symultanicznego. Uczestnikom każdorazowo wręczano materiały z kompletem slajdów z prezentacji oraz miejscem na prowadzenie notatek.

 

Oficjalnego otwarcia szkolenia dokonał Kierownik Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów, Pan mgr inż. Krzysztof Ochociński. Zespołowi Instytutu zostały wręczone upominki, wykonano również pamiątkowe zdjęcia. Zagraniczni goście zostali zapoznani z działalnością Instytutu, a w szczególności Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów.

 

Część merytoryczną otworzył mgr inż. Przemysław Brona wprowadzającą prezentacją „Organizacja transportu kolejowego w Polsce”, w której została scharakteryzowana działalność transportu kolejowego w naszym kraju. W dalszej części szkolenia goście zostali zapoznani z metodami obliczeń przepustowości linii kolejowych, które to zagadnienie zostało omówione przez mgra inż. Szymona Klembę. Pierwszy dzień szkolenia zamknęła prezentacja mgra inż. Przemysława Brony dotycząca procesu konstrukcji rozkładu jazdy pociągów oraz wpływu sposobu konstrukcji rozkładu jazdy na przepustowość linii kolejowych.

 

Drugi blok szkolenia dotyczył teoretycznego spojrzenia na proces logistyczny i proces przewozowy. Problem ten poruszyły referaty mgra inż. Szymona Klemby: „Pojęcie logistyki oraz procesu przewozowego. Klasyfikacja procesów transportowych, elementy procesu logistycznego” oraz „Zastosowanie metody CPM w kształtowaniu procesu przewozowego”. Drugi blok szkolenia zamknął specjalista Instytutu, mgr inż. Baptiste Calvet, prezentacją na temat wpływu oferty przewozowej na popyt na usługi transportowe, w której m.in. przedstawił gościom teoretyczne spojrzenie na zależności pomiędzy parametrami oferty przewozowej a liczbą podróżnych.

 

Trzeci dzień, a zarazem blok tematyczny szkolenia poprowadził w całości doświadczony i wieloletni pracownik Instytutu, Pan dr inż. Janusz Poliński. Poruszana tematyka dotyczyła barier rozwoju transportu kolejowego, pojęcia interoperacyjności, systemów zmiany rozstawu osi oraz przewozu osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Gościom zostały zaprezentowane bogate materiały fotograficzne oraz video, którym na bieżąco towarzyszył cenny komentarz dr Polińskiego.

 

Czwarty blok szkoleń, dotyczący transportu intermodalnego rozpoczął się od wykładu Pana dr. inż. Janusza Polińskiego na temat technologii transportu intermodalnego. W dalszej kolejności zaprezentowany został referat pt. „Korytarze transportu intermodalnego w Europie” autorstwa mgr inż. Przemysława Brony, skupiający się na omówieniu istniejących i planowanych korytarzy europejskich, oraz referat pt. „Pozyskiwanie taboru kolejowego”, również przygotowany i wygłoszony przez mgra. inż. Przemysława Bronę.

 

Piątego dnia zrealizowano program dotyczący transportu w miastach i aglomeracjach, w ramach którego przestawiono prezentacje: „Integracja transportu miejskiego – teoria i praktyka” autorstwa mgra. inż. Szymon Klemby, kładąca nacisk na kilka głównych aspektów integracji z pokazaniem licznych przykładów, oraz „Organizacja przewozów lotnisko-miasto” autorstwa mgr inż. Przemysława Brony, w której omówiono istniejące i planowane połączenia lotnisk z miastem w Europie, w tym w Polsce.

Na zakończenie pierwszego tygodnia szkolenia została poruszona tematyka szóstego, ostatniego bloku tematycznego, dotycząca modelowania i planowania procesów przewozowych. Temat „Prognozowanie ruchu towarowego – model systemy transportowego” przedstawiony został przez mgra inż. Szymona Klembę, który omówił kolejne etapy budowy modeli systemów transportowych, w tym modeli prognostycznych.

 

Ostatni dzień szkolenia rozpoczął się od wręczenia przez Kierownika Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów, Pana mgra inż. Krzysztofa Ochocińskiego, gościom pamiątek ufundowanych przez Instytut Kolejnictwa. Do realizacji w całości zakresu szkolenia pozostały do wygłoszenia dwa referaty: pierwszy, autorstwa mgra inż. Szymona Klemby, pt. „Przykłady zastosowania statystyki w modelowaniu przewozów”, drugi, autorstwa inż. Karoliny Wiśniewskiej, poruszający bardzo ważny temat kosztów zewnętrznych generowanych podczas realizacji procesów logistycznych oraz przewozowych.