19.04.2023 09:47

Seminarium Wykluczenie transportowe. Przyczyny i możliwości przeciwdziałania. POLTRIN

19 kwietnia 2023 r., godz. 10:00   Miejsce: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, ul. Instytutowa 1, budynek LTK


Podległe Ministrowi Infrastruktury instytuty badawcze, działające w obszarze transportu: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa oraz Instytut Transportu Samochodowego tworzą Polską Sieć Instytutów Badawczych Transportu (Polish Transport Research Institutes Network) – POLTRIN. Podejmowane wspólnie działania wzmacniają potencjał Instytutów, umożliwiając realizację dużych projektów badawczych na rzecz rozwoju transportu, gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw. Trzy instytuty prowadzą komplementarną działalność i już od wielu lat współpracują zarówno w zakresie projektów naukowo-badawczych, jak i np. w obszarze certyfikacji. Łączy je wiele umów doraźnych i długoterminowych.

Celem seminarium jest zaprezentowanie rozważań dotyczących zagadnienia wykluczenia transportowego, które było przedmiotem wspólnych analiz prowadzonych przez trzy instytuty badawcze należące do sieci POLTRIN.

Występują: Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, dr inż. Mariusz Urbański – Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, dr hab. inż. Andrzej Massel – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa, prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, mgr inż. Piotr Chyliński i mgr inż. Szymon Klemba  – Instytut Kolejnictwa, mgr Małgorzata Zysińska i mgr Monika Ucińska – Instytut Transportu Samochodowego, dr Andrzej Soczówka i dr inż. Krzysztof Polak – Instytut Kolejnictwa, dr Agnieszka Łukasiewicz  i dr inż. Ewa Kamińska – Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

 

Prowadząca seminarium: dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM

10:00 - Otwarcie seminarium - Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury

10:10 - Prezentacja wprowadzająca - Mariusz Urbański, Andrzej Massel, Marcin Ślęzak

10:40 - O projekcie „Interaktywna mapa jako narzędzie poprawy dostępności transportowej - "TRANSMAPOL” - Barbara Rymsza

11:00 - Integracja środków transportu publicznego jako narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu na przykładzie woj. mazursko-warmińskiego Piotr Chyliński i Szymon Klemba

11:20 - Dostępność transportu dla osób o szczególnych potrzebach - Małgorzata Zysińska i Monika Ucińska

11:40 - Badanie procesów regresu sieci kolejowej Polski po 1989 roku oraz kierunków przemian oferty przewozowej z wykorzystaniem narzędzi i baz danych GIS - Andrzej Soczówka i Krzysztof Polak

12:00 - Zrównoważona mobilność a wykluczenie transportowe - Agnieszka Łukasiewicz i Ewa Kamińska

12:20 - Dyskusja - Uczestnicy spotkania

12:30 - Zakończenie seminarium - Barbara Rymsza.

 

Zapraszamy do udziału !

 

AGENDA