08.12.2011 11:08

Referaty Pracowników IK na TRANSCOMP 2011

W dniach 6-8.12.2011 r. pracownicy Zakładu Sterowania Ruchem i Teleinformatyki oraz Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji zaprezentowali referaty na XV Międzynarodowej Konferencji „Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu TRANSCOMP 2011 w Zakopanym w zakresie tematyki transportu kolejowego.


Poniżej przedstawiono tytuły oraz streszczenia zaprezentowanych referatów.

1.  Dominik Adamski, Andrzej Białoń, Juliusz Furman, Andrzej Kazimierczak „Problematyka odporności na zakłócenia czujników koła wykorzystywanych w urządzeniach SRK”

Artykuł opisuje problemy związane z zakłóceniami występującymi w czujnikach koła stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. Omówiono źródła zakłóceń mających wpływ na czujniki koła. Opisano metody pomiarów odporności na zakłócenia czujników koła. Przytoczono wyniki badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych.

2.  Andrzej Białoń, Juliusz Furman, Andrzej Kazimierczak, Łukasz Zawadka „Dopuszczalne parametry zakłóceń dla obwodów torowych stosowanych na PKP”

Artykuł opisuje problemy związane z zakłóceniami występującymi w obwodach torowych stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. Omówiono źródła zakłóceń mających wpływ na obwody torowe. Opisano metody pomiarów odporności na zakłócenia obwodów torowych. Pokazano sposoby określania dopuszczalnych parametrów zakłóceń. Przytoczono wyniki badań wrażliwości na zakłócenia obwodów torowych. Zaprezentowano również dopuszczalne parametry zakłóceń dla wybranych typów obwodów torowych.

3. Andrzej Białoń, Artur Dłużniewski, Łukasz John „Metodyka pomiaru zaburzeń radioelektrycznych w pokładowej sieci zasilającej niskiego napięcia”

W referacie przedstawiono problematykę badań taboru kolejowego w zakresie emisji zaburzeń przewodzonych w pokładowej sieci zasilania niskiego napięcia w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów zawartych w normach na przykładzie elektrycznego zespołu trakcyjnego 16 Wek (ED74). Ponadto przedstawiono główne źródła zaburzeń radioelektrycznych występujące w pokładowej sieci zasilającej. Omówiono metodykę pomiarów oraz zamieszczono przykładowe wyniki normatywnych pomiarów jak i dodatkowych w konfiguracji z załączonymi i wyłączonymi filtrami na podstacji zarejestrowanych przy różnych prędkościach.

4.  Andrzej Białoń, Marcin Gołębiewski, Paweł Gradowski, Andrzej Toruń „Problemy certyfikacji systemu ERTMS na pojeździe trakcyjnym”

W artykule przedstawiono problematykę certyfikacji urządzeń ERTMS instalowanych na pojazdach trakcyjnych. Pokazano sposoby certyfikacji urządzeń zgodnej z prawem wspólnoty Europejskiej, jak i prawem krajowym. Ponieważ certyfikacja rządzeń ERTMS na pojeździe trakcyjnym będzie prowadzona po raz pierwszy w Polsce zaproponowano sposób jej przeprowadzenia wraz z zestawem dokumentów niezbędnych do dopuszczenia systemu do eksploatacji na sieci kolejowej w Polsce.

5.  Marcin Gołębiewski, Paweł Ukleja „Wpływ automatyzacji pracy urządzeń sygnalizacji przejazdowej na przejazdach kat. „A” na obciążenie dyżurnego ruchu w LCS”

Artykuł opisuje analizę wpływu automatyzacji pracy urządzeń sygnalizacyjnych na przejazdach kategorii A na obciążenie dyżurnego ruchu w LCS. Sposób automatyzacji pracy urządzeń sygnalizacji przejazdowej na przejazdach kategorii A został zaprezentowany przez autorów w zeszłym roku. Wyniki analizy zostały opracowane zgodnie z metodyką stosowaną w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W wyniku przeprowadzonej analizy przedstawiono warunki, w których zastosowanie zaproponowanej przez autorów automatyzacji pracy urządzeń na przejazdach kategorii A może być korzystne z punktu widzenia obciążenia dyżurnego ruchu w LCS.