19.12.2012 10:07

Projektowanie uniwersalne – dostosowanie kolei do przewozu osób niepełnosprawnych

Niniejsza praca stanowi połączenie obowiązujących przepisów dotyczących zasad likwidowania barier architektonicznych i technicznych w odniesieniu do infrastruktury i suprastruktury z projektowaniem uniwersalnym, dającym produkty nie wymagające późniejszych adaptacji do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych.


     W ostatnim czasie są realizowane prace związane z budową, modernizacją lub rewitalizacją infrastruktury kolejowej przeznaczonej dla podróżnych. Wielu przewoźników pasażerskich modernizuje swój tabor bądź zakupuje nowy. Zgodnie ze specyfikacją interoperacyjności TSI-PRM, wszystkie obiekty, takie jak dworce kolejowe i przystanki pasażerskie poddawane procesom naprawczym, muszą uwzględniać likwidację wszelkich barier architektonicznych, urbanistycznych i technicznych dla podróżnych niepełnosprawnych. Także tabor przewozowy kolei powinien być pozbawiony wszelkich barier technicznych, utrudniających dostęp i przejazd osób z niepełnosprawnością.

     W części pierwszej, poświęconej informacjom ogólnym, zdefiniowano ważniejsze pojęcia używane w pracy, omówiono podstawowe informacje związane z projektowaniem uniwersalnym, przybliżono czytelnikowi zagadnienia związane z dysfunkcjami wzroku, słuchu i narządu ruchu. Omówiono również obowiązujące prawo międzynarodowe i krajowe, dotyczące ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

     W drugiej części przedstawiono istotne dla niepełnosprawności elementy styku obiektu kolejowego z innymi rodzajami transportu, a także scharakteryzowano dostosowanie elementów infrastruktury wewnątrzdworcowej.

     W trzeciej części zawarto zasady związane z dostosowaniem pasażerskiego taboru przewozowego, umożliwiającego przewóz podróżnych z różnymi dysfunkcjami.

     W części czwartej przybliżono zagadnienia dostępności na styku peron - wagon, natomiast w części piątej nawiązano do specyfikacji interoperacyjności i zasad jej stosowania.

     W zakończeniu zawarto wnioski  precyzujące niezbędne działania związane z zapewnieniem pełnej dostępności transportu kolejowego dla osób niepełnosprawnych.

     Z uwagi na kompleksowe podejście do problematyki pełnego dostosowania kolei do obsługi wszystkich podróżnych, praca może okazać się przydatna dla techników, projektantów, studentów, licencjonowanych przewoźników pasażerskich, a także zarządców infrastruktury kolejowej związanej z obsługą podróżnych, administracji samorządowej i państwowej oraz osób zainteresowanych problematyka transportową, w szczególności infrastrukturą i suprastrukturą kolejową, dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

 

Autor: Janusz Poliński
ISBN: 978-83-930070-1-1
Liczba stron: 213
Bibliografia: 237 poz.
Rok wydania:  2012