26.08.2011 00:00

Pierwszy certyfikat oceny WE dla podsystemu Sterowanie - wydany.

W dniu 26.08.2011r. w Instytucie Kolejnictwa nastąpiło uroczyste przekazanie pierwszych certyfikatów oceny zgodności WE z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2008/57/WE dla podsystemów interoperacyjności kolei w obszarze Sterowanie.


 

W obecności zaproszonych gości:

Pan Marek Pawlik  V-ce Prezes zarządu PKP PLK S.A. Dyrektor ds. strategii i rozwoju,

Pan Andrzej Wolski - PKP PLK S.A. Dyrektor Projektu

oraz przedstawicieli Bombardier Transportation i Zakładów merytorycznych IK uczestniczących w procesie oceny zgodności:

Pan Mirosław Czarny - BT (ZWUS)

Pan Andrzej Tomasik - BT (Rail Engineering)

Pani Alina Strzelczyk - Kierownik Ośrodka Jakości i Certyfikacji IK

Pan Andrzej Toruń - Kierownik Zakładu Sterowania Ruchem i Teleinformatyki IK

Pan Paweł Gradowski - Koordynator ds. projektów i badań ERTMS, pracownik Zakładu  Sterowania Ruchem i Teleinformatyki IK

 

z rąk Dyrektora Instytutu Andrzeja Żurkowskiego Certyfikaty WE Pośredniego Potwierdzenia weryfikacji na etapie projektu nr certyfikatu 1467/1/SG/11/CCS/PL/58 dla przytorowego systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na odcinku Chojnów - Bolesławiec linii E 30 i nr certyfikatu 1467/5/SG/11/CCS/PL/57 dla dla przytorowego systemu  ERTMS/ETCS poziom 2 na odcinku Bolesławiec - Zebrzydowa linii E 30 odebrał osobiście Prezes Zarządu Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Pan Sławomir Nalewajka.

W krótkich wystąpieniach Pana Prezesa Sławomira Nalewajki, Prezesa Marka Pawlika i Dyrektora Andrzeja Żurkowskiego poprzedzających akt przekazania certyfikatów, zwracano uwagę na duży stopień złożoności i trudności w realizacji tego projektu (pierwszy projekt ETCS poziomu 2). Jest to nie tylko pilotowe wdrożenie nowych w skali kraju rozwiązań technicznych w obszarze sterowania ruchem kolejowym, ale przede wszystkim wyzwanie w zakresie certyfikacji i dopuszczenia podsystemu do eksploatacji dla Poducentów (BT), Zamawiajacego (PKP PLK S.A.) i jednostek notyfikowanych (IK). Tym bardziej podkreślić należy znaczenie faktu pozytywnego zakończenia procesu oceny zgodności WE dla podsystemu sterowanie w fazie projektowania. Jest to znaczący krok w  dalszym konsekwentnym budowaniu kompetencji krajowej jednostki notyfikowanej jaką jest Instytut Kolejnictwa, co jest niezwykle ważne zarówno dla Producentów jak i PKP PLK S.A które potrzebują silnego krajowego ośrodka badawczego.