23.09.2011 00:00

Obchody jubileuszu 60-lecia IK - podsumowanie


W roku 2011 Instytut Kolejnictwa obchodzi Jubileusz 60-lecia działalności. Z tej okazji w dniach 22-23 września w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie zorganizowano Konferencję Naukową zatytułowaną „Badania w kolejnictwie – osiągnięcia i nowe wyzwania”.

Pierwszy dzień obrad miał charakter okolicznościowy. Dyrektor Instytutu Kolejnictwa dr inż. Andrzej Żurkowski zapoznał zebranych z historią i osiągnięciami Instytutu oraz przedstawił planowane kierunki dalszego działania.

 

Instytut Naukowo – Badawczy Kolejnictwa, bo tak brzmiała pierwsza jego nazwa, powołany został Zarządzeniem Ministra Kolei z dnia 30 maja 1951 roku. Od chwili swojego powstania trzykrotnie zmieniał swoją nazwę. Utworzony początkowo na bazie ministerialnego Referatu Doświadczalnego Parowozów przekształcony został w 1958 roku w Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, a następnie w 1987 roku w Centrum Naukowo – Techniczne Kolejnictwa. Ostatnia, niedawna zmiana na obecną nazwę Instytut Kolejnictwa nastąpiła w kwietniu 2010 roku i – podobnie jak poprzednie – podyktowana była uwarunkowaniami aktualnych polskich regulacji prawnych.

Przez wiele lat, aż do roku 2000 instytut był częścią Polskich Kolei Państwowych. W związku z restrukturyzacją, a następnie komercjalizacją tego przedsiębiorstwa, instytut stał się jednostką samodzielną, podporządkowaną bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw transportu.

Podstawowa działalność Instytutu obejmuje inicjowanie i prowadzenie badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych oraz ich wdrażanie. W naszej strukturze organizacyjnej działają: 4 zakłady badawcze, 4 laboratoria, Ośrodek Jakości i Certyfikacji, Ośrodek Informacji i Normalizacji oraz zamiejscowy Ośrodek Toru Doświadczalnego w Żmigrodzie. Wszystkie laboratoria mają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Instytut jest jednostką notyfikowaną nr 1467 w Komisji Europejskiej, uprawnioną do oceny spełniania zasadniczych wymagań interoperacyjności według Dyrektywy 57–ej z 2008 roku w obszarach: infrastruktura, energia, sterowanie, tabor, utrzymanie i ruch kolejowy. Dysponujemy również uznaniem federalnego Urzędu Kolejnictwa Niemiec (EBA) do prowadzenia badań pojazdów kolejowych. Współpracujemy z wieloma organizacjami międzynarodowymi: UIC, OSŻD, CER, ECTRI, ERRAC, EURNEX, ELCF będąc ich członkami lub partnerami oraz bezpośrednio z krajowymi i zagranicznymi placówkami badawczymi i akademickimi.

 

 

Szanowni Państwo!

Od początku swojego istnienia instytut odgrywał i odgrywa trudną do przecenienia rolę w systemie transportu szynowego w Polsce. W jego zakładach, pracowniach i laboratoriach pracowało bardzo wielu specjalistów, gromadząc olbrzymi dorobek wiedzy technicznej, organizacyjnej i eksploatacyjnej. W instytucie opracowano i wdrożono wiele nowatorskich rozwiązań, dzięki którym kolej odnotowała znaczący postęp techniczny i technologiczny w wielu dziedzinach swojej działalności.

Dziś szczególnie, z okazji jubileuszu, wspominamy z wielkim szacunkiem ten dorobek i tych wszystkich pracowników, którzy przyczynili się do jego zgromadzenia.

Ale Instytut Kolejnictwa to nie tylko historia, ale przede wszystkim nowe wyzwania. W swoim haśle programowym zapisaliśmy: „nowoczesne technologie w transporcie szynowym”. Przed transportem kolejowym stoją obecnie szczególne wyzwania. Dynamiczny rozwój kolei na całym świecie, w tym zwłaszcza Kolei Dużych Prędkości, a także ważna rola przypisywana kolei w Unii Europejskiej wyznaczają nowe kierunki badawcze i rozwojowe.

Podejmujemy je i będziemy podejmować zarówno samodzielnie, jak też we współpracy z innymi instytutami, uczelniami wyższymi oraz z podmiotami życia gospodarczego. Instytut Kolejnictwa ma ogromne doświadczenia w zakresie zagadnień technicznych i organizacyjnych kolei konwencjonalnej oraz już obecnie dysponuje specjalistyczną wiedzą na temat budowy i rozwoju KDP, którą zresztą należy pilnie rozwijać.

 

 

Szanowni Państwo!

Jubileusz 60-lecia instytut obchodzi dziś i w dniu jutrzejszym w sposób adekwatny do charakteru swojej działalności, a zatem organizując konferencję naukową zatytułowaną „Badania w kolejnictwie – osiągnięcia i nowe wyzwania”. Została ona objęta patronatem Ministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Infrastruktury. Patronami Konferencji są także: Urząd Transportu Kolejowego oraz Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. Dzisiejsze posiedzenie ma charakter okolicznościowy, jubileuszowy, natomiast obrady w dniu jutrzejszym obejmą kolejno trzy sesje tematyczne: infrastrukturę, tabor i energetykę oraz ruch, przewozy i sterowanie.

Na Konferencję zgłoszono blisko 40 referatów, które zostały zamieszczone w wydawnictwie konferencyjnym, czyli w dwu zeszytach wydawanego przez instytut naukowego kwartalnika „Problemy Kolejnictwa”. Otrzymujecie je Państwo w materiałach konferencyjnych. Stanowią one dorobek zarówno Instytutu Kolejnictwa, jak i innych ośrodków badawczych i akademickich.

Wyrażam nadzieję, że Rocznicowa Konferencja stanowić będzie dobrą okazję do dyskusji i wymiany poglądów naukowców i praktyków.

Chciałbym serdecznie podziękować Patronom Konferencji, jej sponsorom, w szczególności Platynowemu Sponsorowi – firmie Vossloh Skamo na ręce jej Dyrektora Generalnego Pana Włodzimierza Filipiaka oraz wszystkim uczestnikom, w tym także licznie zgromadzonym pracownikom Instytutu Kolejnictwa. Dziękuję za przybycie oraz za gotowość wspólnego świętowania naszego jubileuszu i uczestniczenia w konferencji.

Dziękuję Państwu za uwagę!

 

Następnie głos zabrał dr inż. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który w imieniu kierownictwa resortu pogratulował Jubileuszu oraz przedstawił zadania, które stoją przed Instytutem w najbliższych latach.

Jako drugi z zaproszonych gości wystąpił dr Libor Lochman – zastępca dyrektora wykonawczego Wspólnoty Kolei Europejskich (CER). Przedmiotem jego wystąpienia były zagadnienia innowacyjności w transporcie szynowym w świetle polityki Komisji Europejskiej. Dziękując za wystąpienie, Dyrektor Instytutu serdecznie pogratulował wyboru na stanowisko dyrektora wykonawczego CER, które dr Libor Lochman obejmie z dniem 01.01.2012.

Następnie głos zabrał Wiceprezes ds. Techniki i Bezpieczeństwa Ruchu Urzędu Transportu Kolejowego Pan Krzysztof Banaszek. Podkreślił rolę Instytutu Kolejnictwa w rozwoju transportu kolejowego oraz znaczenie współpracy UTK z Instytutem.

Kolejnymi mówcami byli przedstawiciele dwu międzynarodowych organizacji, których członkiem jest Instytut Kolejnictwa: Przewodniczący Organizacji Współpracy Kolei – OSŻD Minister Tadeusz Szozda oraz Dyrektor Departamentu w Międzynarodowym Związku Kolei (UIC) Jerzy Wiśniewski.

Gościem obchodów była delegacja współpracującego z Instytutem Kolejnictwa – Narodowego Centrum Naukowo-Technicznego Kolei Ukrainy (DNDC UZ) z Kijowa. Referat poświęcony problematyce badań w transporcie kolejowym na Ukrainie wygłosił prof. Mikolaj Samsonkin – Dyrektor tego Centrum.

Kolejno zabierali głos przedstawiciele wyższych uczelni, spółek kolejowych, przemysłu oraz organizacji samorządowych, pragnący złożyć życzenia i gratulacje kierownictwu oraz pracownikom Instytutu.

Następnie prowadzący obrady Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego obchodów dr inż. Jarosław Moczarski odczytał okolicznościowe adresy skierowane na ręce Dyrektora Instytutu.

Część oficjalną zamknęła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. Wręczono dwa Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, które otrzymali pracownicy IK: Marek Kaniewski i Eugeniusz Skrzyński. Przyznano również dziewiętnaście Złotych i jeden Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, dwanaście Medali Zasłużony dla Transportu RP oraz osiem - Zasłużony dla Kolejnictwa. Uroczystego aktu dekoracji dokonał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Massel.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad wszyscy uczestnicy wzięli udział w uroczystym bankiecie.

 

 

Drugi dzień Konferencji miał charakter merytoryczny. Przedstawiono około 40 referatów, które zostały opublikowane w wydawnictwie konferencyjnym – „Problemy Kolejnictwa” (zeszyty nr 152 i 153). Referaty zostały zaprezentowane w ramach trzech paneli zatytułowanych: „Infrastruktura”, „Tabor i energetyka” oraz „Ruch, przewozy i sterowanie” [program w załączeniu]. Prowadzili je kolejno: prof. Władysław Koc z Politechniki Gdańskiej, prof. Adam Szeląg z Politechniki Warszawskiej oraz prof. Andrzej Lewiński z Politechniki Radomskiej. Wszystkie panele miały charakter dyskusji. Moderatorzy prezentowali główne tezy referatów, a następnie prowadzili dyskusje z udziałem autorów oraz słuchaczy.

Obrady uświetnił swoją obecnością Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, który z uwagi na liczne obowiązki służbowe nie mógł wziąć udziału w pierwszym dniu Konferencji. Minister podkreślił znaczenie badań naukowych w transporcie kolejowym oraz odniósł się do projektów kolejowych realizowanych na szczeblu centralnym i oczekiwanej roli Instytutu Kolejnictwa w rozwiązywaniu zadań badawczych.

Wskazując na intensywny rozwój kolei chińskich (w tym budowę linii dużych prędkości) zwrócił uwagę, że zgodnie z tradycją tego kraju jubileusz 60-lecia jest łączony z długością życia jednego pokolenia i odnawianiem cyklu życia, Należy go zatem traktować jako niezwykle ważne wydarzenie w historii Instytutu Kolejnictwa.

 

Na zakończenie Konferencji, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa podziękował za udział w obradach gościom oficjalnym, w szczególności zagranicznym, oraz wszystkim uczestnikom spotkania. Podziękował także za złożone życzenia jubileuszowe.

Wyraził słowa uznania i wdzięczności sponsorom Konferencji, moderatorom paneli dyskusyjnych, patronom medialnym, w tym Kolejowej Oficynie Wydawniczej oraz członkom Rady Programowej Konferencji. Szczególne podziękowania złożył prof. Henrykowi Bałuchowi oraz Kolegium Redakcyjnemu „Problemów Kolejnictwa” za sprawne przygotowanie jubileuszowych zeszytów konferencyjnych, a także organizatorom Konferencji za ogromny wysiłek włożony w jej przygotowanie.

 

Przemówienie Inauguracyjne Przmówienie Inauguracyjne

Informacja dla mediów Informacja dla mediów