INTERNATIONAL CO-OPERATION

Współpraca z jednostkami notyfikowanymi

Instytut Kolejnictwa współpracuje z wieloma jednostkami notyfikowanymi tworząc ogólnoeuropejską sieć jednostek notyfikowanych. Sieć ta nosi nazwę:

 • NB Rail
  NB Rail - organizacja jednostek notyfikowanych do Dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.

 

W ramach sieci współpracujemy współpracujemy m.in. z :

w zakresie procesów oceny zgodności i związanych z tym badań.Członkowstwo w międzynarodowych organizacjach

Instytut Kolejnictwa należy do szeregu międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń. Do najznamienitszych należą:

 • Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) – od 22 listopada 2001 roku jesteśmy członkiem afiliowanym UIC. IK uczestniczy w europejskich projektach badawczych finansowanych przez UIC i Unię Europejską. Specjaliści IK biorą czynny udział w pracach komitetów i grup projektowych UIC.
 • Europejskie Zrzeszenie Transportowych Instytutów Badawczych (ECTRI ) - European Conference of Transport Research Institutes) - jesteśmy współczłonkiem wraz z ITS (Instytut Transportu Samochodowego). W kadencji 2009 - 2010 pracownik Instytutu Kolejnictwa pełnił funkcję wiceprzewodniczącego ECTRI.  W kadencji 2011 - 2012 jest członkiem zarządu.
 • Stowarzyszenie Europejska Sieć Doskonałości (EURNEX) - European Network of Excellence - Pracownik Instytutu Kolejnictwa jest wiceliderem w tzw. 4 Biegunie - "Metody Oceny Wyrobów", dotyczącym aspektów prawnych w kolejnictwie, metod dowodzenia, procedur i stanowisk testowe, procesu dopuszczania wyrobów kolejowych (np. procedury wzajemnego uznawania).
 • Europejskie Forum dotyczące Przejazdów Kolejowych (ELCF) - European Level Crossing Forum - organizacja skupiająca badaczy i praktyków związanych z problematyką zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniach w poziomie tory czyli tzw. przejazdach kolejowych.

Współpraca z Instytutami Badawczymi

W ramach współpracy pomiędzy instytutami naukowymi, nawiązaliśmy ścisłą współpracę z następującymi jednostkami:

 • Rosja - WNIIŻT :
  • "Научно-Исследовательский Институт Железнодорожного Транспорта" «ВНИИЖТ» - Ogólnorosyjski Insytut Naukowo Badawczy Kolejnictwa w Moskwie
 • Węgry:
  • MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. (MÁVKFV) - Central Rail and Track Inspection Ltd.
 • Czechy:
  • Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) - Railway Research Institute, j.s.c.
 • Włochy:
  • Registro Italiano Navale S.p.A.  RINA SPA

 


Współpraca z zagranicznymi uczelniami

W ramach współpracy z uczelniami z zza granicy współpracujemy m.in. z :

 • Słowacja:
  • Žilinská Univerzita (ŽU) - University of Žilina
 • Hiszpania:
  • Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech (Technical University of Catalonia - UPC) - Politechnika w Barcelonie
 • Ukraina:
  • Дніпропетровський Державний Технічний Університет Залізничного Транспорту (ДІІТ) - Dnepropetrovsk State Technical University of Railway Transport (DIIT)
  • Державний економіко-технологічний університет транспорту (ДЕТУТ) - State Economy and Technology University of Transport  (DETUT)
 • Rosja:
  • Петербургский государственный университет путей сообщения (Пгупс)