DECLARATION OF IMPARTIALITY

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

 

Kierownictwo Instytutu Kolejnictwa zapewnia, że rozumie znaczenie bezstronności w prowadzonej działalności, w szczególności działalności certyfikacyjnej, inspekcyjnej i laboratoryjnej. Struktury organizacyjna
i zarządzania Instytutu wspierają ochronę bezstronności i mają wpływ na to, aby bezstronność prowadzanej działalności nie była zagrożona przez presje o charakterze komercyjnym, finansowym lub innym.

Kierownictwo Instytutu Kolejnictwa zapewnia zachowanie bezstronności w szczególności poprzez:

 • prowadzenie prac, w tym działalności certyfikacyjnej, inspekcyjnej oraz laboratoryjnej jako strona trzecia w sposób rzetelny i niezależny,
 • prowadzenie działalności, w tym działalności certyfikacyjnej, inspekcyjnej, laboratoryjnej i dotyczącej ocen,
  w sposób wolny od jakichkolwiek nacisków finansowych, komercyjnych i innych,
 • identyfikowanie i analizowanie zagrożeń wynikających z potencjalnych konfliktów interesów,
 • nie prowadzenie działalności, w tym działalności certyfikacyjnej, inspekcyjnej oraz laboratoryjnej  w przypadku niedopuszczalnego zagrożenia dla bezstronności, a w szczególności zapewnienie, że kierownictwo najwyższego szczebla i personel odpowiedzialny za przeprowadzenie działań związanych
  z oceną, przeglądem i decyzją w sprawie certyfikacji nie jest i nie był w ciągu ostatnich 2 lat od rozpoczęcia procesu certyfikacji bezpośrednio zaangażowany w projektowanie, produkcję lub budowę, wprowadzanie do obrotu, instalację, użytkowanie lub konserwację tych produktów, ani nie reprezentował stron zaangażowanych w te działania,
 • podejmowanie decyzji certyfikacyjnych i sporządzanie raportów w sprawie oceny bezpieczeństwa na podstawie obiektywnych dowodów, przy braku wpływu innych interesów lub innych stron na decyzje,
 • przedstawianie wyników prac, w tym wyników działalności laboratoryjnej, dokładnie, jasno, jednoznacznie i obiektywnie,
 • zapewnienie bezstronnego, obiektywnego i niezależnego zaangażowania personelu wewnętrznego  i zewnętrznego,
 • nie prowadzenie działalności konsultacyjnej, która mogłaby zagrażać postrzeganiu Instytutu Kolejnictwa jako jednostki bezstronnej i niezależnej, w tym nie uczestniczenie w projektowaniu, wytwarzaniu, instalowaniu, utrzymywaniu lub dystrybucji wyrobu, procesu lub usługi, które są certyfikowane lub które będą certyfikowane,
 • nie prowadzenie auditów wewnętrznych u swoich klientów, w szczególności  związanych z certyfikacją,
  ani nie podzlecanie auditów organizacjom konsultingowym,
 • podejmowanie każdej decyzji w sprawach certyfikacji przez inną osobę niż tę, która dokonywała oceny,
 • zachowanie poufności wszelkich zastrzeżonych informacji o kliencie.

Kierownictwo każdej komórki organizacyjnej prowadzącej działalność certyfikacyjną, inspekcyjną,  laboratoryjną lub inną działa na rzecz zachowania bezstronności.

Ponadto zachowanie bezstronności działalności certyfikacyjnej Instytutu zapewnia ustanowiona Rada ds. Certyfikacji, która jest niezależnym, kolegialnym organem opiniodawczo-doradczym. Rada jest wolna od jakichkolwiek nacisków finansowych, handlowych i innych, które mogłyby wpłynąć na jej niezależność. Członkami Rady, przy zachowaniu równości parytetów, są przedstawiciele różnych stron, tj.: producentów, dostawców wyrobów
i podsystemów dla transportu szynowego (w tym składników i podsystemów interoperacyjności), użytkowników certyfikowanych wyrobów i podsystemów, administracji publicznej, organizacji naukowo-badawczych oraz stowarzyszeń gospodarczych.

Kierownictwo Instytutu Kolejnictwa zapewnia niezbędne zasoby dla zabezpieczenia realizacji niniejszej deklaracji.

 

Warszawa, dnia 15 września 2023 r.

 

  

Deklaracja Bezstronności