IV THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN TRENDS OF FIRE PROTECTION IN ROLLING STOCK

Dear Sir or Madam,

On behalf of the Organizers we would like to thank you for taking part in the Fourth International Conference Modern Trends of fire protection in rolling stock, which took place in Warsaw 15.05.2018.

Your active participation in the discussion was not only an opportunity to exchange opinions but also inspiring experience.

Thank you also for an opinion in a survey concerning preparation the Conference. Your observations are very important for us and will be taken into organization future editions.

Please find photos and conference presentations in PDF format below.

The papers will be printed in scientific journal Problemy Kolejnictwa (Railway Reports) and will be available in paper and electronic versions.


 

IV Międzynarodowa Konferencja

NOWOCZESNE KIERUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ TABORU SZYNOWEGO

 

15 maja 2018 w Warszawie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja pt. „Nowoczesne Kierunki Ochrony Przeciwpożarowej Taboru Szynowego” objęta Honorowym Patronatem Ministra Infrastruktury, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Rail Industry Fire Association.

Wzięło w niej udział 136 delegatów z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Polski. Wśród gości pojawili się przedstawiciele administracji państwowej, jednostek badawczych, operatorów, producentów taboru, producentów materiałów niemetalowych i elementów pojazdów oraz producentów systemów detekcji i gaszenia pożaru.

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie wśród europejskich ekspertów i specjalistów z dziedziny ochrony przeciwpożarowej,  o czym świadczyło 11 referatów przedstawionych przez   prelegentów z różnych państw europejskich oraz USA. Wydarzenie miało na celu przybliżenie  nowych  kierunków  ochrony przeciwpożarowej w transporcie szynowym i przedstawienie propozycji nowych rozwiązań.  Umożliwiła ona uczestnikom zapoznanie się z aktualnymi wymaganiami i stanem legislacji europejskiej w obszarze ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego, kierunkami europejskich prac badawczych, (w których Instytut Kolejnictwa również bierze udział) m.in. w zakresie normy europejskiej EN 45545.  Przedstawiono również proponowane aktywne i pasywne środki zabezpieczeń oraz  metody wykorzystania modelowania komputerowego do szacowania czasu bezpiecznej ewakuacji. Jest to tematyka  szczególnie istotna dla transportu z uwagi na fakt, że dotyczy bezpieczeństwa pasażerów.

Prezentacje zostały wygłoszone w trzech następujących sesjach:

 

Sesja I prowadzona przez Tony’ego Cash (Bombardier, pełniącego funkcję Prezydenta Rail Industry Fire Association, Wielka Brytania):

Sharing latest progress on the work done by CEN TC256 WG01 on the European standardEN 45545 (Przedstawienie najnowszych osiągnięć w pracach przeprowadzonych przez CEN TC256 WG01 w sprawie europejskiej normy EN 45545) - Serge Metral (FRANCE/SNCF)

New challenges for rail vehicles manufacturers, its components and materials, as well as for laboratories in the field of fire safety (Nowe wyzwania dla producentów pojazdów szynowych, ich komponentów i materiałów, a także dla laboratoriów, w zakresie bezpieczeństwa pożarowego) - Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska (POLAND/Instytut Kolejnictwa)

Current Developments in Railway Market worldwide (Bieżące zmiany na rynku kolejowym na świecie) - Roger A. Dirksmeier (GERMANY/ Fogtec)

Quantification of the resilience of railway station in case of pyro-terrorism act – Research Project RE(H)STRAIN (Badanie odporności ogniowej stacji kolejowej w przypadku aktu terroru. - Projekt badawczy RE(H)STRAIN) - Eric Guillaume and others (FRANCE/Efectis)

 

Sesja II prowadzona przez Roger’a  A. Dirksmeier’a (FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. KG, Niemcy):

Fire and Rescue Services working with Railways - A perspective from the Rail Industry Fire  Association (RIFA) (Służby przeciwpożarowe i ratownicze współpracujące z operatorami kolejowymi – spojrzenie RIFA) - Tony Cash (UK/RIFA)

Fire Compliant Composite Flooring Review: Past and Present (Przegląd kompozytów  podłogowych spełniających wymagania ogniowe: Przeszłość i teraźniejszość) – Jeffrey F. Kober (USA / Milwaukee Composites Inc.)

EN 45545 - 2 Composite Systems: Requirements and Conclusions from more than 35 EN  Projects, Increased Productivity through Total EN 45545 System Approach (EN 45545-2  Systemy kompozytowe: Wymagania i wnioski z ponad 35 Projektów Europejskich, wzrost produktywności dzięki  podejściu systemowemu EN 45545) – Paul Wartenweiler (SWITZERLAND /Mäder)

FR materials for railway applications and compliancy to the European standard (Materiały FR mające zastosowanie w branży kolejowej i ich zgodność z normą europejską) - Alix Le Sueur (FRANCE/Crepim SAS)

 

Sesja III prowadzona przez Eric’a Guillaume (Efectis, France):

Thermal and acoustic isolation through easy-to-assemble light panels (Izolacja termiczna i akustyczna dzięki łatwym w montażu panelom lekkim) – David Cnockaert (FRANCE /Stratiforme)

Properties of the fire protected paint system (Właściwości  uniepalnionego systemu  lakierniczego) - Pasieczyński Łukasz and others (POLAND/ F.H Barwa, Politechnika  Świętokrzyska, IK)

Innovative upholstery materials that  complying fire and maintenance requirements (Innowacyjne materiały obiciowe spełniające wymagania ogniowe i użytkowe) - Anna Siwińska (SWITZERLAND/Lantal)

Po zakończeniu Sesji III odbył się Panel Dyskusyjny, w którym udział wzięli: Tony Cash, Roger A. Dirksmeier, Eric Guillaume oraz Jeffrey F. Kober, a którego moderatorem była dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska, natomiast uczestnicy Konferencji mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Recenzowane referaty Prelegentów zostaną wydane w naukowo-technicznym kwartalniku IK Problemy Kolejnictwa. Natomiast Patronat medialny zapewniły konferencji magazyny: Kurier Kolejowy, Rynek Kolejowy oraz Technika Transportu Szynowego.

W trakcie Konferencji dużym zainteresowaniem cieszył się również Salon Wystawowy „Nowoczesne i bezpieczne wyposażenie taboru”, w którym swoje oferty przedstawiały firmy takie jak: ASTE Sp. z o.o., Cellofoam Polska Sp. z o.o., FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. KG, GFWW GROWAG Sp z o.o., HOLTEX - ENERGOSERWIS M.J. Drobnik sp. j, Lantal Textiles AG, Walter Mäder AG Composites i Instytut Kolejnictwa.

 

Photo gallery