IV KONFERENCJA NOWOCZESNE KIERUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ TABORU SZYNOWEGO

 

15 maja 2018 w Warszawie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja pt. „Nowoczesne Kierunki Ochrony Przeciwpożarowej Taboru Szynowego” objęta Honorowym Patronatem Ministra Infrastruktury, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Rail Industry Fire Association.

Wzięło w niej udział 136 delegatów z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Polski. Wśród gości pojawili się przedstawiciele administracji państwowej, jednostek badawczych, operatorów, producentów taboru, producentów materiałów niemetalowych i elementów pojazdów oraz producentów systemów detekcji i gaszenia pożaru.

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie wśród europejskich ekspertów i specjalistów z dziedziny ochrony przeciwpożarowej,  o czym świadczyło 11 referatów przedstawionych przez   prelegentów z różnych państw europejskich oraz USA. Wydarzenie miało na celu przybliżenie  nowych  kierunków  ochrony przeciwpożarowej w transporcie szynowym i przedstawienie propozycji nowych rozwiązań.  Umożliwiła ona uczestnikom zapoznanie się z aktualnymi wymaganiami i stanem legislacji europejskiej w obszarze ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego, kierunkami europejskich prac badawczych, (w których Instytut Kolejnictwa również bierze udział) m.in. w zakresie normy europejskiej EN 45545.  Przedstawiono również proponowane aktywne i pasywne środki zabezpieczeń oraz  metody wykorzystania modelowania komputerowego do szacowania czasu bezpiecznej ewakuacji. Jest to tematyka  szczególnie istotna dla transportu z uwagi na fakt, że dotyczy bezpieczeństwa pasażerów.

Prezentacje zostały wygłoszone w trzech następujących sesjach:

 

Sesja I prowadzona przez Tony’ego Cash (Bombardier, pełniącego funkcję Prezydenta Rail Industry Fire Association, Wielka Brytania):

Sharing latest progress on the work done by CEN TC256 WG01 on the European standardEN 45545 (Przedstawienie najnowszych osiągnięć w pracach przeprowadzonych przez CEN TC256 WG01 w sprawie europejskiej normy EN 45545) - Serge Metral (FRANCE/SNCF)

New challenges for rail vehicles manufacturers, its components and materials, as well as for laboratories in the field of fire safety (Nowe wyzwania dla producentów pojazdów szynowych, ich komponentów i materiałów, a także dla laboratoriów, w zakresie bezpieczeństwa pożarowego) - Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska (POLAND/Instytut Kolejnictwa)

Current Developments in Railway Market worldwide (Bieżące zmiany na rynku kolejowym na świecie) - Roger A. Dirksmeier (GERMANY/ Fogtec)

Quantification of the resilience of railway station in case of pyro-terrorism act – Research Project RE(H)STRAIN (Badanie odporności ogniowej stacji kolejowej w przypadku aktu terroru. - Projekt badawczy RE(H)STRAIN) - Eric Guillaume and others (FRANCE/Efectis)

 

Sesja II prowadzona przez Roger’a  A. Dirksmeier’a (FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. KG, Niemcy):

Fire and Rescue Services working with Railways - A perspective from the Rail Industry Fire  Association (RIFA) (Służby przeciwpożarowe i ratownicze współpracujące z operatorami kolejowymi – spojrzenie RIFA) - Tony Cash (UK/RIFA)

Fire Compliant Composite Flooring Review: Past and Present (Przegląd kompozytów  podłogowych spełniających wymagania ogniowe: Przeszłość i teraźniejszość) – Jeffrey F. Kober (USA / Milwaukee Composites Inc.)

EN 45545 - 2 Composite Systems: Requirements and Conclusions from more than 35 EN  Projects, Increased Productivity through Total EN 45545 System Approach (EN 45545-2  Systemy kompozytowe: Wymagania i wnioski z ponad 35 Projektów Europejskich, wzrost produktywności dzięki  podejściu systemowemu EN 45545) – Paul Wartenweiler (SWITZERLAND /Mäder)

FR materials for railway applications and compliancy to the European standard (Materiały FR mające zastosowanie w branży kolejowej i ich zgodność z normą europejską) - Alix Le Sueur (FRANCE/Crepim SAS)

 

Sesja III prowadzona przez Eric’a Guillaume (Efectis, France):

Thermal and acoustic isolation through easy-to-assemble light panels (Izolacja termiczna i akustyczna dzięki łatwym w montażu panelom lekkim) – David Cnockaert (FRANCE /Stratiforme)

Properties of the fire protected paint system (Właściwości  uniepalnionego systemu  lakierniczego) - Pasieczyński Łukasz and others (POLAND/ F.H Barwa, Politechnika  Świętokrzyska, IK)

Innovative upholstery materials that  complying fire and maintenance requirements (Innowacyjne materiały obiciowe spełniające wymagania ogniowe i użytkowe) - Anna Siwińska (SWITZERLAND/Lantal)

Po zakończeniu Sesji III odbył się Panel Dyskusyjny, w którym udział wzięli: Tony Cash, Roger A. Dirksmeier, Eric Guillaume oraz Jeffrey F. Kober, a którego moderatorem była dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska, natomiast uczestnicy Konferencji mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Recenzowane referaty Prelegentów zostaną wydane w naukowo-technicznym kwartalniku IK Problemy Kolejnictwa. Natomiast Patronat medialny zapewniły konferencji magazyny: Kurier Kolejowy, Rynek Kolejowy oraz Technika Transportu Szynowego.

W trakcie Konferencji dużym zainteresowaniem cieszył się również Salon Wystawowy „Nowoczesne i bezpieczne wyposażenie taboru”, w którym swoje oferty przedstawiały firmy takie jak: ASTE Sp. z o.o., Cellofoam Polska Sp. z o.o., FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. KG, GFWW GROWAG Sp z o.o., HOLTEX - ENERGOSERWIS M.J. Drobnik sp. j, Lantal Textiles AG, Walter Mäder AG Composites i Instytut Kolejnictwa.

 

Galeria zdjęć