FIRE CONFERENCE

V Międzynarodowa Konferencja

NOWOCZESNE KIERUNKI OCHRONY

PRZECIWPOŻAROWEJ  TABORU SZYNOWEGO

V International Conference

MODERN TRENDS OF FIRE PROTECTION

IN ROLLING STOCK

 

W dniach 10-11 maja 2022 odbyła się V Międzynarodowa Konferencja pt. „Nowoczesne Kierunki Ochrony Przeciwpożarowej Taboru Szynowego” stowarzyszona z Salonem Wystawowym „Nowoczesne i bezpieczne wyposażenie taboru”. Konferencja objęta została Honorowym Patronatem Ministra Infrastruktury, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Prezydenta Rail Industry Fire Association (RIFA). Pierwszego dnia Konferencja miała miejsce w Hotelu Marriott w Warszawie przy al. Jerozolimskich 65/79, natomiast drugi dzień odbył się w siedzibie Instytutu Kolejnictwa przy ul. Chłopickiego 50.

Patronat medialny zapewniły konferencji czasopisma: Raport Kolejowy, Wolna Droga, Kurier Kolejowy, a także magazyny niemieckie: Cargo-Manager Journal oraz  Rail & Mobility.

Wzięło w niej udział 125 delegatów z Austrii, Czech, Francji, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Polski. Wśród gości pojawili się przedstawiciele administracji państwowej, jednostek badawczych, uczelni wyższych, operatorów, producentów taboru, producentów materiałów niemetalowych i elementów pojazdów oraz producentów systemów detekcji i gaszenia pożaru.

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie wśród europejskich ekspertów i specjalistów z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, o czym świadczyło 18 referatów przedstawionych przez prelegentów z różnych państw europejskich oraz USA, w tym pięć referatów zostało wygłoszonych przez polskich prelegentów. Wydarzenie miało na celu przybliżenie nowych kierunków ochrony przeciwpożarowej w transporcie szynowym i przedstawienie propozycji nowych rozwiązań. Umożliwiło ono uczestnikom zapoznanie się z aktualnymi wymaganiami i stanem legislacji europejskiej w obszarze ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego, kierunkami europejskich prac badawczych w tym badań, które zostały przeprowadzone w Instytucie Kolejnictwa. Przedstawiono również zagrożenia jakie niesie stosowanie baterii litowo-jonowych stosowanych w infrastrukturze kolejowej. Recenzowane referaty Prelegentów zostaną wydane w monografii.

Drugiego dnia, w siedzibie Instytutu Kolejnictwa odbył się Panel Dyskusyjny, w którym udział wzięli: Tony Cash, Roger A. Dirksmeier, Michele Barbagli oraz Andrea Cremoncini, a którego moderatorem była Jolanta Radziszewska-Wolińska, natomiast uczestnicy Konferencji mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Po zakończeniu Panelu Dyskusyjnego miało miejsce, cieszące się dużym zainteresowaniem, zwiedzanie Laboratorium Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa.

W trakcie Konferencji dużym zainteresowaniem cieszył się również Salon Wystawowy „Nowoczesne i bezpieczne wyposażenie taboru”, w którym swoje oferty przedstawiały firmy takie jak: ASTE Sp. z o.o., Areo-X AG., Fir. Ex S.R.L (Fire Kloud), Milar Sp. z o.o.,  FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. KG, El-Cab Sp. z o.o., GFWW GROWAG Sp z o.o., Walter Mäder AG Composites, Milwaukee Composities, RIFA (Rail Industry Fire Association), ISE S.R.L oraz Instytut Kolejnictwa.

 

 

Program Konferencji :


10 Maja 2022 – I dzień Konferencji
HOTEL MARRIOTT – Sala Bałtyk (3 piętro)
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

 

I SESSION Chairman: Tony CASH

1. Current Progress in the Verification of EN45545 and Related Standards (Proces weryfikacji serii norm EN45545 i norm związanych) RADZISZEWSKA-WOLIŃSKA Jolanta Maria (POLAND  / Instytut Kolejnictwa).

2. A New Standard for Rail Vehicle Fire Safety and Evacuation (Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji w pojazdach szynowych) DINMORE Neil (UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN / RSSB).

3. New Version of the UNI11565 Standard: Modifications and Remarks (Nowa wersja normy UNI11565: modyfikacje i uwagi) DIANA Paolo, TRAINA Antonino (ITALY / Trenitalia S.p.A.).

4. Independent Assessment and Certification of Rolling Stock and Rolling Stock
Subsystems on the Base of the Standard EN 45545-2:2020 (Niezależna ocena i certyfikacja taboru i podsystemów taboru kolejowego w oparciu o normę EN 45545-2:2020) BARBAGLI Michele, KLINGER Michael (GERMANY / TUV).

5. Review of Design Fires for Railway Fire Safety Assessment, and for Railways Infrastructure Management (Przegląd modelowych pożarów pod kątem oceny bezpieczeństwa pożarowego kolei i zarządzania infrastrukturą kolejową) GUILLAUME Eric, GILDAS Auguin (FRANCE / EFECTIS).

 

II SESSION Chairman: Roger DIRKSMEIER

6. Assessment of Electrical Equipment in the Field of Fire Safety in Rolling Stock (Ocena urządzeń elektrycznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w taborze szynowym) TARKA Izabela, KAŹMIERCZAK Adrian, PIERGIES Jakub, MILCZAREK Danuta (POLAND / Instytut Kolejnictwa).

7. Risk Assessment in the Field of Fire Safety of Rail Vehicles - Legal and Standardization Requirements (Ocena ryzyka w zakresie bezpieczeństwa pożarowego pojazdów szynowych - wymagania prawne i normalizacyjne) PAWLIK Marek, RADZISZEWSKA-WOLIŃSKA Jolanta Maria (POLAND / Instytut Kolejnictwa).

8. Remedial Actions to Assure Fire and Life Safety in Heritage Passenger Cars – A USA Case Study (Działania naprawcze w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i życia w zabytkowych pojazdach osobowych – USA) ANDREWS Robert (USA / THE CATALPA FALLS GROUP, LLC).

9. Lessons Learned from the Planning and Conduct of Emergency Exercises (Wnioski z planowania i prowadzenia ćwiczeń w sytuacjach awaryjnych) CASH Tony (UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN / RIFA).

10. Most Recent Experiences in Protecting Diesel Engines on Rolling Stock with Innovative Approach (Najnowsze doświadczenia w innowacyjnym podejściu w zakresie ochrony silników Diesla w taborze szynowym) BARTOLETTI Luca,  CREMONCINI Andrea, BIANCHI Daniele, PALOMBA Riccardo, REGI Dario (ITALY /1. FIR. EX. S.R.L. /  2. I.S.E. INGEGNERIA DEI SISTEMI ELETTRONICI S.R.L.).

 

III SESSION Chairman: Eric GUILLAUME

11. A Longterm Overview of USA Rolling Stock Vehicle Floor Fire Platform Testing and Related Passenger Safety Fire Protection (Długoterminowy przegląd testów przeciwpożarowych na podłogach pojazdów taboru szynowego w USA i związanych z nimi zabezpieczeń przeciwpożarowych dla pasażerów) KOBER  Jeffrey  F. (USA / MILWAUKEE COMPOSITES INC.).

12. Update on Mäder Total EN 45545-2 Solutions: Gelcoats, Resins and Coatings Combined with Efficient Manufacturing Methods (Aktualizacja rozwiązań “Mäder Total EN 45545-2”: kombinacje żelkotów, żywic i powłok w połączeniu z efektywnymi metodami produkcji) KIEHL Julien (SWITZERLAND / WALTER MÄDER AGCOMPOSITES).

13. LEO – Lightweight with Extreme Opportunities. Modern Composite Technologies for Rail Applications According to EN 45545 and DIN SPEC 91326 (LEO – Możliwości wykorzystania lekkich kompozytów. Nowoczesne technologie kompozytowe do zastosowań kolejowych zgodnie z EN 45545 i DIN SPEC 91326) BÜNKER Jörg and others (GERMANY / SAERTEX GmbH & Co. KG).

14. Assessment of the Effect of the Applied Hydroxide Additives on the Fire Properties of Varnish Coating Systems with a Deafening Mass (Ocena wpływu zastosowanych dodatków wodorotlenkowych na właściwości przeciwpożarowe systemów powłok lakierniczych z masą wygłuszającą)
PAULI Wojciech, WIECHA Karol, MILCZAREK Danuta, TARKA Izabela (POLAND / FIRMA HANDLOWA BARWA / INSTYTUT KOLEJNICTWA.

15. The Product Portfolio of ELANTAS Europe for EN 45545-2 Certification (Przegląd produktów ELANTAS Europe zgodnych z normą EN 45545-2) MALINVERNO Davide (ITALY / ELANTAS Europe).

 


11 Maja 2022 – II dzień Konferencji
INSTYTUT KOLEJNICTWA – Sala konferencyjna
ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

 

IV SESSION Chairman: Andrea CREMONCINI

16. Fire Hazard of Rail Vehicles with Alternative Power Sources (Zagrożenie pożarowe pojazdów szynowych z alternatywnymi źródłami zasilania) RADZISZEWSKA-WOLIŃSKA Jolanta Maria (POLAND / Instytut Kolejnictwa).

17. New Mobility Technologies – New Challenges. An Update on Battery Fires and a New Scenario for E-Bike on Trains (Nowe technologie mobilności – nowe wyzwania. Aktualizacja dotycząca pożarów baterii i nowy scenariusz dotyczący e-roweru w pociągach) DIRKSMEIER Roger A. (GERMANY / FOGTEC).

18. Lithium-Ion Batteries for Rail Infrastructure - Risks, Hazards and Mitigation Strategies (Baterie litowo-jonowe dla infrastruktury kolejowej – ryzyko, zagrożenia i strategie łagodzenia)
MROZIK Wojciech (UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN / NEWCASTLE UNIVERSITY).

 

DISCUSSION PANEL

What Problems Arise in Interpreting the Provisions of the EN 45545 Standards Series when Designing, Testing and Certifying of Rolling Stock? (Jakie problemy pojawiają się w związku z interpretacją zapisów serii norm EN 45545 przy projektowaniu, badaniach i certyfikacji taboru?). Moderator: Jolanta Maria RADZISZEWSKA-WOLIŃSKA. Panelists: Tony CASH, Andrea CREMONCINI, Roger DIRKSMEIER, Eric GUILLAUME.

 

 

Photographic report from the Vth International Conference

MODERN TRENDS OF FIRE PROTECTION IN ROLLING STOCK

 

 


PATRONAT HONOROWY

// ///

 

 

PLATINUM SPONSOR

 


/////////////////////////////////

GOLD SPONSOR

///// //

 

 

PATRONAT MEDIALNY

////

//// ////

///////////

////// ////////